Bratstvo Božského srdca Ježišovho

Bratstvo Božského srdca Ježišovho v Janovciach má 60 členov,

ktorí sa počas celého roku raťazovito modlia deviatnik k Božskému srdcu

Ježišovmu.

Jednu nedeľnú svätú omšu v mesiaci obetuje náš duchovný otec za živých a

mŕtvych členov BBSJ.

Z histórie

Dátum, kedy presne vzniklo Bratstvo BSJ, sa nevie, aspoň ja to neviem. Už svätý Ján Eudes, ktorý sa narodil v roku 1601 a zomrel v roku 1680, šíril úctu k Ježišovmu Srdcu a toto šírenie chápal ako svoje životné poslanie. V dejinách sa na tom podieľali aj mnohí iní svätci.   Najväčšia osobnosť pre vznik BBSJ bola svätá Margita Mária Alacoque. Narodila sa 22. júla 1647 a zomrela 17. októbra 1690, bola rehoľníčkou rádu Navštívenia Panny Márie. Svätá Margita mala súkromné zjavenia Božského Srdca Ježišovho, čiže zjavoval sa jej Pán Ježiš a odhaľoval jej tajomstvá svojho Srdca, bola svedkom Božej Lásky, ktorá je ukrytá v Jeho Srdci. Pán Ježiš povedal svätej Margite, že táto Láska voči ľuďom Ho priviedla k takej obete a na kríž a že od ľudí dostáva len nevďačnosť a pohŕdanie. Povedal, že toto Ho bolí viac ako Jeho utrpenie a žiada svätú Margitu, aby Mu poskytla útechu, aby konala zadosťučinenie za ľudskú necitlivosť a chlad.   Žiadal od nej časté sv. prijímanie, sv. prijímanie na prvé piatky a v noci zo štvrtka na piatok, medzi 11. a 12. hodinou bdieť v modlitbe s prosbou za hriešnikov, aby zmiernila Boží hnev a aspoň trochu zmiernila Jeho horkosť. Pri treťom zjavení Pán Ježiš žiada svätú Margitu o zavedenie sviatku na oslavu Jeho Srdca a presne hovorí, kedy to má byť: „Prvý piatok po oktáve Božieho Tela.“ Želá si, aby ľudia v tento deň prijali sv. prijímanie a aby sa slávnostným odprosením vrátila česť Jeho Srdcu zavinená urážkami. Bratstvo BSJ vzniklo vlastne na želanie samého Pána Ježiša. Pán Ježiš dal ctiteľom Božského Srdca aj svoje prisľúbenia. Je ich 12. Svätá Margita potom zakladá Bratstvá BSJ a po jej smrti mnohí a mnohí nasledovníci.

  Najhlavnejším centrom na svete je Arcibratstvo v Ríme, ku ktorému sú privtelené jednotlivé miestne centrá Bratstva BSJ. Stanovy Bratstva sú rovnaké pre všetkých a tak isto aj milosti udeľované Arcibratstvom v Ríme.   Do budúcna by sme si želali, aby čím viacerí vstupovali do Bratstva BSJ, zvlášť mladí. Nejde nám totiž o množstvo, o nejaké čísla, ale prajeme každému človekovi, aby pochopil Božiu Lásku aspoň čiastočne, pretože úplne sa pochopiť nedá a aby sa snažil opätovať ju svojou skromnou láskou.

Osobné zasvätenie sa Božskému Srdcu Ježišovmu

Ja, M. zasväcujem sa Tebe, Božské Srdce Ježišovo. Odovzdávam Ti seba celého(ú) – svoj život, svoje myšlienky, svoje skutky, bolesti, aj trápenia. Zasväcujem sa Ti tak, aby každá čiastka mojej vôle a mojej bytosti oslavovala Teba, môjho Tvorcu a Vykupiteľa a patrila iba Tebe. Chcem z lásky k Tebe rešpektovať Tvoju svätú vôľu, ktorú mi zjavuješ v slovách Evanjelia a chcem sa vyhnúť všetkému, čo Ty odsudzuješ ako hriešne a nehodné Božieho dieťaťa. Ty, Božské Srdce, buď jediným objektom mojej lásky, ochrancom môjho života, zárukou spasenia, lekárom mojej krehkosti a nestálosti v dobrom, buď mojím útočiskom v hodine mojej smrti. Dobrotivé Srdce, buď mojím ospravedlnením u svojho Otca. Odvráť odo mňa trest jeho spravodlivého hnevu. Láskavé Srdce, na Tebe staviame všetku svoju dôveru. Pre svoju hriešnosť sa obávam všetkého, ale pre Tvoju dobrotu nestrácam nádej. Znič vo mne všetko, čo by sa Ti nepáčilo, alebo bolo proti Tebe. Vtlač do môjho srdca svoju lásku tak hlboko, aby som na Teba nikdy nezabudol(a). Amen.

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky