Ružencové bratstvo v Janovciach

1.1.2007 – obnova Stanov RB – členovia RB si mali možnosť vybrať / zvoliť/ jednu, druhú alebo tretiu formu modlitby posvätného ruženca.

Po reorganizácií RB k 01.3.2009:

6  ruží Živého ruženca /počet členov 120

14 členov Svätého ruženca /registr. DMC KE/

2  členovia Večného ruženca

 Členovia Ruži sa schádzajú na modlitbe posvätného ruženca pred svätou omšou a pobožnosťou – každý mesiac iná ruža. V tomto mesiaci sa zúčastňujú na Adorácií pred Oltárnou sviatosťou, zabezpečujú nosenie obetných darov, keď je svätá omša slúžená za RB, na úmysel Ordinára a veriacich. V mesiaci máj a október sa modlí posvätný ruženec každý deň iná ruža.

Financovanie: RB spravuje dobrovol’né peňažné prostriedky od členov RB – ofera v prvú nedel’u v mesiaci – výmena ružencových tajomstiev. Pokladňu vedie a spravuje finančná komisia pozostavajúca z troch členov. RB má vlastný bankový účet.

pre viac informácií klikni

http://www.dmc.sk/rb/bratstvo.html

Ružencová obnova

             Sobota 27.2.2010  bola pre veriacich našej farnosti vzácnym, Bohom požehnaným, dňom. Do našej farnosti zavítal páter Šimon Tyrol OP promótor pre Ružencové bratstvá na Slovensku, aby sa stretol s horliteľkami a  ostatnými členmi ružencového bratstva. V prednáškach, ktoré boli obohatené diapozitívami vysvetlil, čo znamená patriť do ružencového bratstva. Je to živé spoločenstvo, ktoré sa modlí ruženec a pravidelne sa stretáva každý mesiac a aj sa zapája do aktivít farnosti. V ďalších  príhovoroch sa páter zameral na hriech, spytovanie svedomia , ale  priblížil nám aj nepochopiteľné Božie milosrdenstvo. Poukázal hlavne na hriech, na jeho zlobu, ale aj dôsledky hriechu, ako často si hriech zľahčujeme, ako sa ospravedlňujeme sami pred sebou, ale aj pred Bohom si hľadáme výhovorky.   Ako často máme pokušenie si hriech zľahčovať a uspokojovať sa tým, že  „veď ja sa z toho vyspovedám“. Popoludní nám priblížil milosrdnú lásku Ježiša a jeho  veľké milosrdenstvo voči nám. Ružencovú obnovu za hojnej účasti veriacich z celej farnosti ukončila obeta svätej omše, ktorú slúžili spoločne páter Šimon a náš duchovný otec Stanislav Takáč. 

Kiežby aj táto ružencová obnova slúžila nato, aby sme si viac uvedomovali, čo je to hriech. Nech Panna Mária Ružencová v tomto roku kňazov oroduje  za našich kňazov a vyprosí im  všetky potrebné milosti a dary , ktoré potrebujú pre šírenie evanjelia v tomto, tak náročnom 21. storočí.

Viera Marčinová

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky