DOBRÁ NOVINA

Tak ako po iné roky, aj v tomto, na prvý sviatok vianočný sa naše deti pod vedením svojich animátorov

zapojili do akcie DOBRÁ NOVINA. Už pred sviatkami náš pán farár oboznámil veriacich s touto akciou. DN je

aj médiami propagovaná a tým je u ľudí hodnovernejšia. Mnohí z nás skonštatovali, že si nevedia

predstaviť Vianoce bez DN, bez koledovania a krásnej prípravy, stretávaním sa s deťmi počas adventu na

koledovanie. Vo väčšine navštívených rodín sa ľudia na koledníkov už veľmi tešili, spoločne si zaspievali,

pomodlili sa, poplakali od dojatia a tešili sa z toho, že spoločne robíme radosť druhým. Ďakujeme všetkým

darcom, ktorí prispeli a všetkým deťom, ktoré neúnavne chodili z domu do domu a zvestovali Dobrú novinu

v našej obci.Po koledovaní sa zišli všetci koledníci, ale aj ostatní kľušovskí veriaci v kostole na ďakovnej

pobožnosti s našim pánom farárom Stanislavom Takáčom. Deti mali pripravený program s vianočnými

piesňami, koledami aj scénkami o narodení Ježiška. Bolo veľmi dojímavé sledovať, ako malé deti prežívajú

svoje role v týchto scénkach. Po záverečnom požehnaní sa  všetci koledníci presunuli do kultúrneho domu,

kde už mali pripravený horúci čajík, aj niečo dobré pod zub. Vďaka, že sa takto všetci môžeme spojiť, aby

sme radostne ohlasovali narodeného Ježiška. Už teraz sa tešíme na budúci rok.

O dobrej novine

Pod mottom „Podajme ruku deťom“ sa vo vianočnom období vydávajú skupinky detí ohlasovať radostnú zvesť o narodení Pána v mestách a dedinách na celom Slovensku a stávajú sa tak poslami nádeje.

Prostredníctvom Dobrej noviny:

 • . chceme pomôcť deťom hlbšie prežiť narodenie Pána

 • . chceme dať deťom náplň na stretká počas adventného obdobia

 • . chceme pomôcť upevneniu farského spoločenstva cez spoločnú aktivitu farnosti

 • . chceme pomôcť deťom budovať povedomie univerzálnej Cirkvi – to že katolícka Cirkev žije vo všetkých svetadieloch, krajinách a národoch

 • . chceme si spoločne uvedomiť, že sú krajiny v ktorých sa majú deti omnoho horšie, ako naše deti, krajiny v ktorých musia denne bojovať o prežitie.

Kolednícka zbierka Deti, sprevádzané staršími a dospelými kamarátmi, robia počas koledovania zbierku, z ktorej Dobrá novina podporuje rozvojové projekty v afrických krajinách.

Partneri Partnermi Dobrej noviny sú

 • . katolícke farnosti na Slovensku,

 • . vybrané diecézy a farnosti v Afrike,

 • . misijné a rehoľné spoločenstvá,

 • . mimovládne organizácie,

 • . Pápežské misijné diela

 • . a ďalšie.

Hlavným projektovým partnerom je rakúska Trojkráľová akcia (Dreikönigsaktion).

Rozvojové vzdelávanie Život ľudí v krajinách, kam smeruje jej pomoc, približuje Dobrá novina prostredníctvom:

 • . stretnutí s koledujúcimi deťmi,

 • . víkendových kurzov pre organizátorov vo farnostiach,

 • . aktivít približujúcich rozvojovú problematiku,

 • . rozličných materiálov vydávaných počas roka.

Verejnosť Na verejnosti sa Dobrá novina prezentuje aj prostredníctvom ďalších kampaní: – Mier pre Sudán (1998 – 1999) kresby a listy detí vodcom znepriatelených strán počas občianskej vojny v Sudáne – Globálny pochod proti detskej práci (1998) zbieranie odtlačkov prstov ako znak solidarity s pracujúcimi deťmi na celom svete – Svet bez chudoby (2005-2007) kampaň zameraná na dodržiavanie Miléniových rozvojových cieľov, ktorá je súčasťou celosvetovej kampane GCAP

Ocenenia Srdce na dlani (1999) ocenenie koledníkov Dobrej noviny v kategórii dobrovoľný čin roka, ktoré udeľuje SAIA-SCTS pod záštitou prezidenta SR.

Cena Človeka v ohrození (2004) za pomoc krízovým oblastiam sveta

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky