Mariánske kňazské hnutie vzniklo z jednoduchej vnútornej inšpirácie, ktorú Don Stefano Gobbi dostal pri modlitbe vo Fatime. Akási vnútorná sila ho núti, aby mal dôveru v lásku Panny Márie. Matka Božia ho použije ako skromný a chudobný nástroj a zhromaždí všetkých kňazov, ktorí príjmu jej výzvu a zasvätia sa jej Nepoškvrnenému Srdcu, aby sa pevne zjednotili s pápežom a s Cirkvou s ním spojenou a aby privádzali veriacich do bezpečného útočišťa jej materského Srdca. Od roku 1974 sa začali konať prvé večeradlá modlitby a bratskej lásky medzi kňazmi a laikmi. Postupne sa rozširovali v Európe a vo všetkých častiach sveta.

Mariánske kňazské hnutie sa nečakane rozšírilo tichým a mimoriadnym spôsobom. Je to malé semienko, zasadené Pannou Máriou do záhrady Cirkvi. Veľmi rýchlo vyrástlo na veľký strom, ktorý rozprestrel svoje konáre do všetkých častí sveta. Je to dielo lásky, ktorému Máriino Nepoškvrnené Srdce dalo dnes vzniknúť v Cirkvi, aby tak pomáhala všetkým svojim deťom prežívať strastiplné časy očisty s dôverou a detinskou nádejou. V tejto dobe vážnych nebezpečenstiev prichádza Matka Božia, aby pomáhala predovšetkým kňazom, synom svojej veľkej materskej lásky.

MKH nie je teda nejakým spolkom, so stanovami a vedúcimi funkcionármi. Je to niečo nehmatateľné, ale napriek tomu silné a živé, ako býva to, čo dáva Boh. Hlavným cieľom Hnutia je žiť zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Záväzok úplného zasvätenia Máriinmu Nepoškvrnenému Srdcu dáva kňazom a laikom hlboký pocit dôvery a radosti. Dáva veriť v konkrétnych situáciách, že Panna Mária je stále pripravená nám pomôcť tak, ako by to urobila každá mama – ba ešte lepšie než ona. Vyvoláva pocit istoty i uprostred osobných bolestí a neistôt dní, ktoré prežívame.

Prichádzame k jadru evanjeliového posolstva, k viere v Božiu Prozreteľnosť, ktorá nás vedie k prijímaniu všetkých životných situácií s detinskou dôverou maličkých, ktorí sa celkom odovzdávajú Otcovej láske. Týmto sa minulosť zveruje nekonečnému milosrdenstvu Ježišovho Srdca; budúcnosť sa očakáva ako dar Prozreteľnosti, ktorý nám dá rukami Prostrednice všetkých milostí; a prítomnosť sa prežíva v radostnej horlivosti, ako to robia deti, ktoré sa „hrajú“ a „pracujú“ pred očami Matky.

Špiritualitu Mariánskeho kňazského hnutia charakterizujú tri záväzky:

  1. zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie,
  2. jednota s pápežom a Cirkvou s ním zjednotenou,
  3. viesť veriacich k životu oddanosti Panne Márii.

Ako zvláštny záväzok Mariánskeho hnutia žiada Panna Mária, aby sa veriaci zasvätili jej Nepoškvrnenému Srdcu. Potom ich ako Matka jemne privádza k tomu, aby žili svoj krst v plnej vernosti Ježišovi a jeho Cirkvi.

Panna Mária žiada od veriacich, ktorí patria k Hnutiu, každodenný záväzok obrátenia cestou modlitby a pokánia. A preto ako starostlivá Matka nám pomáha chrániť sa pred hriechom, žiť v milosti Božej. Vyzýva k častej spovedi, k intenzívnemu eucharistickému životu, k stálemu zachovávaniu Božieho zákona, so zvláštnym záväzkom čnosti čistoty, najmä u mladých a snúbencov a manželov, spojených sviatostným manželstvom, vyzýva k zachovávaniu manželskej čistoty podľa Kristovho učenia.

Hnutie rozvíja vo vnútornom živote Cirkvi aj vlastnú, typickú aktivitu, ktorá spočíva v tom, že zhromažďuje kňazov a veriacich na stretnutiach modlitby a bratstva, ktoré nazýva „večeradlá“. Tieto večeradlá poskytujú vynikajúcu príležitosť získať konkrétne skúsenosti v spoločnej modlitbe a prežívanom bratstve. Pre všetkých sú veľkou pomocou na prekonanie pochybností a ťažkostí, aby šli s odvahou vpred po neľahkej ceste zasvätenia. Potvrdzuje sa, že rodinné večeradlá pomáhajú kresťanským rodinám žiť dnes skutočne ako spoločenstvo viery, modlitby a lásky.

Podobne, ako boli zhromaždení učeníci s Máriou vo večeradle v Jeruzaleme, schádzame sa:

  • modliť sa spolu s Máriou,
  • žiť a prehĺbiť svoje zasvätenie Márii,
  • prežívať bratstvo.
Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky