Čo je modlitbový zápas? Je to spoločenstvo ľudí modliacich sa na jednotný úmysel. Je to nepretržité volanie k Bohu o pomoc vo veľmi ťažkých situáciách našich spolubratov.

Modlitbová stráž. Jednu modlitbovú skupinu tvorí 23 ľudí. Každý člen má jednu konkrétnu hodinu dňa modlitbovú stráž (od 20.00 do 21.00 hod. je svätá hodina pre všetkých). Takto sa spoločenstvo modlí celý deň nepretržite počas 10 dní. Vytvorené modlitbové skupiny na celom Slovensku majú svoju modlitbovú stráž rozdelenú podľa bývalých krajov. Východoslovenský kraj od 21. do 31. dňa v mesiaci.

O čo v podstate ide? O to, aby som bol zachránený ja, ty, tvoja rodina, náš národ. Proti komu a proti čomu sa vedie zápas? Proti zlu a jeho skrytým praktikám, ktoré presadzujú vládu temna.

Aké sú naše zbrane? Naše zbrane sú duchovné. Tými sú modlitba, pôst, obeta. Nie fyzické, psychické (podrazy, zastrašovanie…), aké používa nepriateľ. My ako kresťania, máme zodpovednosť nielen za seba a za svojich najbližších, ale aj za budúcnosť národa a nášho mesta. Na nás, na našich modlitbách záleží, či budeme mať v našom meste menej dílerov drog a ich obetí – našich detí a vnúčat, menej hracích automatov a krčiem a namiesto nich sa vybuduje tak potrebný dom starostlivosti o ťažko chorých, bez obmedzenia veku a solventnosti. Dnešná ťažká doba priniesla problémy do každej rodiny. Teda Modlitbový zápas je duchovný boj. V každom boli musí byť určitá spolupráca. Je veľký rozdiel medzi jedným vojakom a veľkou armádou. Keď ľudia hovoria, že sa nemôžu zaväzovať, nakoľko nemajú čas na modlitbu, sotva pochopili pravdu, že modlitba je najpotrebnejšou a najdôležitejšou prácou živote. Ak vás oslovila čo len jedna veta a pocítite, že vás Pán volá, príďte medzi nás aj so svojimi problémami a pomôžte nám vytvoriť ďalšiu modlitbovú skupinu. Veľmi potrebujeme vzácne modlitby a obety starých a chorých ľudí. Sami sa presvedčíte, koľko pokoja a Božieho požehnania dá Pán Vaše rodine!

 

Modlitbové úmysly členov Modlitbového zápasu na rok 2014:

  • Za prijímanie lásky nebeského Otca a prežívanie každodenných radostí a starostí v postoji synovskej dôvery k nemu.
  • Za rast v láske a v kresťanských čnostiach cez čítanie Božieho slova, dôvernú modlitbu a nové prežívanie liturgie.
  • Za zodpovedný život našich rodičov ako osobný príklad pre svoje deti.
  • Za povolania k zasvätenému životu, pevnú vieru našich kňazov a všetkých Bohu zasvätených osôb, a našu úctu k nim.
  • Na osobné úmysly každého člena Modlitbového zápasu.
  • Za mládež našej farnosti a vzbudenie v nich túžby po zodpovednom rodinnom živote cez modlitbu za svojich budúcich manželských partnerov.
  • Za uzdravenie Mária, Márie, Miroslava, Aleny, Lukasa, Zuzany, Jozefa, Dariny, Jany,

Pravidelné stretnutia spoločenstva Modlitbového zápasu sa konajú každú 2. nedeľu mesiaca po 1. piatku, po popoludňajšej pobožnosti.

Členovia modlitbovej stráže v Kobylách na rok 2011

O modlitbe

Ježiš zhrnul hlavné body svojho učenia o modlitbe do deviatich krátkych veršov! Urobil to jednoducho: Modli sa, aby si poznal svojho nebeského Otca, jeho vôľu, starostlivosť, odpustenie, oslobodenie a jeho ochranu. A na vrchole zoznamu sú tri jednoduché slová: „Príď kráľovstvo tvoje.“

Ježiš nás naučil prosiť Otca, aby sa jeho večné, neotrasiteľné, nebeské kráľovstvo rozšírilo do nášho dočasného, nestáleho, pozemského života. To je správne. Božie kráľovstvo je určené pre nás, nie iba pre Ježiša a anjelov! Chce, aby sme prežívali dobrodenia jeho kráľovstva už tu a teraz, v našom každodennom živote. Tým, že nám povedal, aby sme sa modlili za kráľovstvo, Ježiš hovorí: „Len proste môjho Otca. Ustanoví svoje kráľovstvo vo vašom srdci a mysli, keď sa obrátite k nemu s prosbou: ,Príď tvoje kráľovstvo.'“

Niekedy zachytíme záblesk Božieho kráľovstva: keď vidíme, ako sa niekto cez modlitbu uzdraví alebo upokojí; keď sa vyslobodíme z nadvlády závislosti, zatrpknutosti či hanby; keď vyjdeme zo spovednice s vedomím, že nám je úplne odpustené. Kráľovstvo sa zviditeľňuje v živote tých, ktorí sa starajú o najbiednejších medzi nami. Vidíme ho, keď sa v našich spoločenstvách, farnostiach a národoch usídľuje spravodlivosť. Keď ľudia nažívajú v zhode, úprimnosti a v pokoji, vtedy sme uzreli Božie kráľovstvo.

Nech je akokoľvek veľké, Božie kráľovstvo je vždy založené na osobnom vzťahu – na vzťahu dieťaťa k otcovi. Je to vzťah dôstojnosti, úcty, dôvery a intímnej blízkosti. Kráľovstvo sveta vykrikuje: „Si svojím vlastným pánom! Buď nezávislý! Nedôveruj nikomu!“ Obyvatelia Božieho kráľovstva však hlásajú: „Otče, ty si svätý! Nech sa stane tvoja vôľa tu a teraz!“ Keď hovoríme: „Príď kráľovstvo tvoje,“ vlastne sa modlíme, aby sme denne vídali uzdravovanie, oslobodzovanie a spravodlivosť; aby sme prežívali čestnosť, pokoj a radosť; aby sme žili v prejavoch moci Ducha Svätého. Lebo Božie kráľovstvo je vznešené!

„Otče, nech príde tvoje kráľovstvo! Kiežby sme dnes všetci zažili tvoju prehojnú štedrosť.“

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky