„Žiadal som od Boha silu, aby som mohol dobývať …
a Pán ma urobil slabým, aby som sa naučil ponížene poslúchať.
Žiadal som pomoc, aby som mohol robiť veľké veci …
a Pán mi dal chorobu, aby som robil lepšie veci.
Žiadal som si bohatstvo, aby som mohol byť šťastný …
a On mi dal chudobu, aby som bol múdry.
Žiadal som všetko, aby som sa mohol tešiť zo života …
a dostal som život, aby som sa mohol tešiť zo všetkého.
Nedostal som nič z toho, čo som žiadal,
ale získal som všetko, v čo som dúfal.“

Pripojením sa k Modlitbám otcov môžme zakúsiť zmenu života, pri ktorej sa učíme odovzdávať naše deti a rodiny nášmu Bohu. Vieme, že On nás miluje a chce, aby sme uspeli v našich povinnostiach ako muži, ktorí sú duchovnými a fyzickými otcami. Budeme radi, ak sa pripoja všetci MUŽI – akejkoľvek denominácie alebo náboženstva, aj tí bez náboženstva, ktorí sa cítia byť otcami a chcú pomôcť druhým zažiť opravdivosť ich mužnosti. Sme Božím stvorením, zjednocujeme sa v modlitbe za nás, naše rodiny a za tých, ktorí majú menej šťastia ako my.

 Ako prebiehaju naše stretnutia?

Utvoríme kruh alebo polkruh okolo stola, na stôl položíme kríž, Sväté písmo, sviečku a košík, do ktorého vkladáme papierové krúžky s menami tých, za ktorých sa chceme modliť. Modlíme sa a chválime Pána, čítame Sväté písmo a zverujeme sa spolubratom so svojimi problémami. Snažíme sa potlačiť našu prirodzenú túžbu rozdávať rady a radšej odovzdáme tieto problémy Pánovi. Naše stretnutia prebiehajú v priateľskej atmosfére. Sme otvorení prijať do skupinky nových otcov a máme na pamäti, že nemusia byť z rovnakej cirkvi ako my, prípadne nemajú skúsenosti s modlitbou v malom spoločenstve. Snažíme sa povzbudiť každého, aby sa zapojil do modlitieb, ak chce. Uistíme všetkých, že zo skupiny sa citlivé osobné veci nevynášajú.

Tu si môžete stiahnuť piesne, ktoré spievame na modlitbách otcov.

Na zamyslenie

Vieme rozprávať, čo všetko by sa malo zlepšiť v našom svete, aby sa v ňom žilo lepšie.

Dnešní mužovia nie sú v ľahkej situácii. Vyžaduje sa od nich enormné úsilie, aby zvládli svoje pracovné, spoločenské a rodinné postavenie. Mnohí pracujú veľa hodín a sú vystavení rozličným stresom. Rodina od nich žiada, aby boli jej ľudskou a materiálnou oporou. Spoločnosť im ponúka mnoho projektov, v ktorých sa môžu vo voľnom čase realizovať. A napokon je tu aj Cirkev, ktorá očakáva od mužov, že si ako veriaci ľudia splnia svoje životné poslanie. V čom môže byť pre dnešných mužov Ján Krstiteľ vzorom a povzbudením?

Jána charakterizuje predovšetkým vernosť poslaniu, ktoré mu určil Boh. Pripravoval sa na toto poslanie na púšti. To je dôležité posolstvo aj pre dnešných mužov. Majú sa ľudsky, duchovne, intelektuálne a nábožensky pripraviť na svoje životné poslanie.

Ján hovorí jasnou a pravdivou rečou. Je mužom v službe pravdy, no nie svojej, ale Božej. Farizeji a Herodes sú nervózni, keď musia počúvať jasné Jánove slová. Aj dnešní mužovia by mali žiť pravdivo a hovoriť pravdu.

Ján pôsobí na ľudí ako pravý muž. Jeho reč a gestá nemajú v sebe nič sladké, zženštilé, nie sú pózou. Muž môže ostať v plnej miere len vtedy mužom, keď si zachová svoju prirodzenosť. Tak ako dnes vidíme ženy, ktoré napodobňujú mužov, tak vidíme aj mužov, ktorí pod náporom rozličných spoločenských vplyvov strácajú svoju prirodzenú mužskosť.

Ján je ochotný za pravé ideály položiť život. Aj dnešní muži sa musia učiť, že za svoje svedectvo budú prinášať obete.

Ján napokon pripravoval cestu Pánovi. To patrí aj medzi výsostné poslanie kresťanského muža. Jeho žena a deti by ho mali vnímať ako „kňaza v rodine“. Pri všetkej úcte a vďake našim ženám a matkám, ktoré sa snažia vytvárať náboženskú klímu v rodinách, treba povedať, že bez pomoci mužov je ich úsilie zoslabené. Naše deti rady neskôr odchádzajú od veriacej matky k ľahostajnému otcovi. Teraz je čas, v ktorom si naši mužovia a otcovia majú klásť otázky, ako sa im darí plniť poslanie, ktoré dostali od Boha. Nikto iný na svete to za nich neurobí.

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky