Združenie Rodina Nepoškvrnenej vzniklo na Turíce v Jubilejnom roku 1975. Zakladateľkou je sestra M. Bernadeta Pánčiová z Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok, ku ktorej je toto združenie pričlenené.

Na podnet sestry M. Bernadety sa skupinka chorých započúvala do výzvy pápeža Pavla VI., aby sa celý svet zapálil evanjelizáciou lásky. Na tento úmysel sa začali denne modliť posvätný ruženec a s láskou uvili zo svojich modlitieb a obetí prvú duchovnú kyticu, ktorú poslali ako vianočný darček Svätému Otcovi.

Napriek náboženskému útlaku začalo sa toto dielo šíriť. Chorí sa stali apoštolmi medzi chorými a Rodina Nepoškvrnenej sa rozrastala.

Po páde totality sme prostredníctvom otca biskupa Rudolfa Baláža žiadali o schválenie združenia v Ríme. Svätý Otec Ján Pavol II. oficiálne schválil a potvrdil Rodinu Nepoškvrnenej 8. júna 1991 v deň spomienky na Nepoškvrnené Srdce Panny Márie.

Pretože sa jej členovia dennou modlitbou posvätného ruženca a snahou niesť svoj životný kríž v duchu pokánia usilujú napĺňať fatimské posolstvo, bola Rodina Nepoškvrnenej v roku 2008 začlenená do Svetového apoštolátu Fatimy.

Dnes už Rodina Nepoškvrnenej prekročila aj hranice Slovenska. Má svojich členov po celom svete. Rozšírila sa do Ruska, na Ukrajinu, do Rumunska, Rakúska, Nemecka, Holandska, Švédska i do USA, Kanady aj Austrálie. Mimoriadne je rozšírená na Morave, v Čechách a v Maďarsku.

 

Do Rodiny Nepoškvrnenej patria predovšetkým:

  • chorí a telesne postihnutí,
  • starí a opustení,
  • tí, ktorí chcú svojou službou ochotne pomáhať chorým a trpiacim.

Vzácnym členom sa v roku 2003 stal Svätý Otec Ján Pavol II., ktorý sa prihlásil do Rodiny Nepoškvrnenej prostredníctvom otca biskupa Hnilicu.

 Cieľ RN

Rodina Nepoškvrnenej má výrazne mariánsky charakter. Cieľom združenia je predovšetkým zjednotiť sa s trpiacim Spasiteľom a vo viere spolu s Kristom niesť svoj osobný kríž, a tak spolupracovať na záchrane duší.

Podmienky členstva

denná modlitba posvätného ruženca na spoločné úmysly (nikoho neviaže pod hriechom),

stretnutie pod krížom o 15.00 hodine – krátka adorácia pod krížom, Otčenáš, Zdravas´, Mária a Sláva Otcu za všetkých, ktorí patria do Rodiny Nepoškvrnenej, za chorých a opustených na celom svete.

snaha dôsledne žiť evanjelium,

žiť a cítiť s Cirkvou,

snaha a ochota niesť svoj kríž.

 

Ústredným sviatkom je 8. december, slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. V tento deň s hlbokou dôverou zverujeme seba, svoje rodiny a celú Rodinu Nepoškvrnenej pod mocnú ochranu našej nebeskej Matky.

Spoločné umysly modlitieb

  1. za Svätého Otca, biskupov a kňazov;
  2. za bohoslovcov, rehoľníkov, rehoľníčky a mládež;
  3. za hriešnikov, telesne aj duševne chorých a za duše v očistci.

Znak RN

Znak má svoju výstižnú symboliku, ktorú môžeme stručne charakterizovať takto: Centrálny je nápis Rodina Nepoškvrnenej, ktorý vyjadruje, komu je toto spoločenstvo zasvätené. Pretože sa Rodina Nepoškvrnenej zrodila na Slovensku, je namieste dvojkríž nad troma vrchmi, ktoré vytvára horná časť ústrednej skratky AM (Ave Mária).

Vo svete známy symbol vozičkára vyjadruje, že mnohí členovia sú telesne postihnutí. Symbolický je aj okrúhly tvar znaku. Predstavuje svätožiaru – znak svätosti, o ktorú sa majú členovia usilovať. Zároveň vyjadruje, že Rodina Nepoškvrnenej spája všetkých členov do rodinného spoločenstva.

Korešpondencia

Prvým a hlavným spôsobom komunikácie medzi členmi Rodiny Nepoškvrnenej je korešpondencia. Listy, ktoré prichádzajú do ústredia vo Vrícku, sa netýkajú len prihlášok nových členov či odberu časopisu, ale obsahujú aj cenné svedectvá chorých, trpiacich, väzňov aj tých, ktorí im pomáhajú niesť ich životný kríž. Mnohí prosia o modlitby, duchovnú pomoc či radu.

Návštevy chorých

Medzi aktivity Rodiny Nepoškvrnenej patria aj návštevy chorých, ktorých cieľom je povzbudenie jednotlivých členov k nasledovaniu Pána Ježiša, ako aj prejavenie vzájomnej solidárnosti.

Spoločné stretnutia

Rodina Nepoškvrnenej má vo svojom programe aj každoročné stretnutia svojich členov. Členovia sa stretávajú raz do roka – jeden rok na Slovensku (Šaštín), druhý rok na Morave (Velehrad).

Jubileá sa slávia tam, kde sa Rodina Nepoškvrnenej zrodila, teda v Martine.

Púť chorých do Lúrd

Jednou z možností, ako hľadať zmysel utrpenia a prijať ho, je aj spoločná púť chorých do Lúrd. Lurdy sú miestom, kde prichádzajú najmä chorí. Púte sa organizujú každý druhý rok v spolupráci so železničnými spoločnosťami. Každú púť duchovne vedie niektorý z našich otcov biskupov.

Pútí sa okrem chorých a telesne postihnutých zúčastňujú aj kňazi, lekári, zdravotníci, dobrovoľníci a sestry satmárky.

Časopis

Na začiatku činnosti Rodiny Nepoškvrnenej sa s jednotlivými členmi udržiaval osobný alebo písomný kontakt. Pre veľký počet členov Rodiny Nepoškvrnenej to už postupne nebolo možné. Hľadal sa spôsob, ako so všetkými nadviazať spojenie okrem toho, ktoré prebieha na duchovnej rovine prostredníctvom modlitby. Riešením sa stal časopis.

Časopis Rodina Nepoškvrnenej má od začiatku cirkevné schválenie. Vychádza 5-krát do roka a sú v ňom uverejňované aj príspevky členov Rodiny Nepoškvrnenej. Najčastejšie sú to ich životné príbehy.

Každoročne vydávame stolový kalendár. Vyšlo tiež niekoľko kníh, ktorých autorkou je sestra M. Bernadeta Pánčiová.

Duchovná obnova

Rodina Nepoškvrnenej pripravuje písomný materiál na duchovnú obnovu. Text zasiela členom, ktorí prejavili o ňu záujem. Duchovná obnova vychádza raz do mesiaca.

Členovia z nej čerpajú silu pre plnenie Božej vôle v každodennom živote.

Duchovná kytica pre Svätého Otca a otcov biskupov

Každoročne pripravujeme spoločnú duchovnú kyticu pre Svätého Otca a otcov biskupov k Vianociam.

Je to kytica z obetovaných dní a modlitby posvätného ruženca. Členovia obetujú aj svoje denné ťažkosti, kríže a trápenia, aby tak podporovali Cirkev a prejavili svoju vernosť a oddanosť Svätému Otcovi a biskupom.

Duchovná pomoc novokňazom

Chorí si veľmi uvedomujú potrebu svätých kňazov, ale aj náročnosť ich služby v dnešnom svete. Preto sa po zrelom uvážení hlásia niektorí členovia, ktorí majú záujem obetovať do konca svojho života svoje modlitby a obety za niektorého z novokňazov. Adresy členov potom podľa počtu novokňazov posielame do jednotlivých seminárov a rehoľných spoločenstiev.

„Pre skvelé činy nachádza Boh dosť robotníkov, ale pre nepatrné skutky potrebuje ešte mnohých.“

(Sv. Vincent de Paul)

 

Ako sa stať členom

Ak sa niekto po zrelom uvážení chce zapojiť do tejto veľkej Rodiny a je ochotný prijať podmienky, stačí, ak pošle na adresu Rodiny Nepoškvrnenej vo Vrícku prihlášku, v ktorej uvedie: meno, priezvisko, ulica, číslo domu, psč obec, rok narodenia

Je potrebné, aby sa každý prihlásil sám. Neprihlasujte nikoho bez jeho vedomia.

Každý nový člen dostane dekrét o prijatí so svojím menom a evidenčným číslom.

Kontakt:

RODINA NEPOŠKVRNENEJ
038 31, Vrícko 190, Slovensko
tel.:043/4933741, 043/4901693,
fax: 043/4901692
e-mail:RN@slovanet.sk
IČO:17057221

 

Bankové spojenie:
Číslo účtu na podporu činnosti Rodiny Nepoškvrnenej
VÚB, Martin: 18539362/0200
Číslo účtu na podporu pútí do Lúrd:
Ľudová banka; Martin: 4300007202/3100

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky