Aj v tomto roku sme počas dovolenkového obdobia privítali v našej farnosti vzácnu návštevu. Tentoraz to bol Páter misionár, rodák z neďalekých Abrahámoviec, Vlastimil Chovanec, ktorý pôsobí v africkej v Rwande.

Jeho návšteva u nás bola pre všetkých obohatením a uvedomením si na čom v živote záleží a čo je podstatné. Spoločne sme slávili sv. omšu, na ktorej nám priblížil hlavnú náplň svojej misijnej práce, a tou je starostlivosť o deti – siroty alebo o deti, ktorých rodičia nevládzu vychovávať, resp. nemôžu im poskytnúť adekvátnu rodičovskú výchovu. Týka sa to najmä zabezpečenia stravy, oblečenia a ostatných životne dôležitých vecí. Páter Vlastimil má okolo seba aj spolupracovníkov, ktorí opusteným deťom nahrádzajú rodičov.

Po sv. omši pokračovala voľná diskusia, kde páter Vlastimil ešte bližšie priblížil život v Centre sv. Antona v Rwande. Prítomní veriaci mohli klásť otázky, na ktoré páter trpezlivo odpovedal.

Nedá sa slovami opísať vďačnosť, ktorú sme cítili z prítomnosti tak vzácneho človeka akým je páter Vlastimil. Za posledný rok to bol už druhý páter misionár v našej farnosti, ktorý nás obohatil a posilnil vo viere a ukázal nám správne životné hodnoty, na ktorých treba stavať. Na oplátku nám páter misionár poďakoval za to, že sme štedrými podporovateľmi misií vo svete. A tak pomáhame zmierňovať ťažký život miestnych veriacich, ktorí si sami nedokážu pomôcť. Po každej sv. omši vo farnosti bola možnosť aj finančne podporiť toto misijné dielo.

Páter Vlastimil slávil sv. omše v Kľušove (19.7.), v Kobylách (23.7. – v deň svojich 40. narodenín) a v Janovciach (11.8. – 25. výr. konsekrácie kostola)

Link na dokument o misii pátra Vlastimila: https://www.youtube.com/watch?v=InoLfeuX8s0 (Dotknúť sa rán)

Text: Viera Marčinová

Foto: Jozef Petraško

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky