Tohto roku sa po dvoch rokoch nútenej prestávky /COVID 19/  konala tradičná  Turíčna novéna v našej diecéznej svätyni v Gaboltove. Celý týždeň sa striedali jednotlivé farnosti nášho dekanátu na modlitbe ruženca a svätej omši a prosili za svoje farnosti, za pokoj a mier na Ukrajine, vo svete, ale hlavne o pokoj vo svojich srdciach.

Naša farnosť sa tejto novény  zúčastnila na Turíčnu vigíliu v sobotu 4.6.2022. Slávnosť sme začali pred vyloženou Eucharistiou  modlitbou troch posvätných ružencov, potom nasledovali spievané litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu. Vyvrcholením Turíčnej novény bola svätá omša, ktorú slúžil miestny duchovný, Páter Bystrík spolu s našim duchovným otcom Patrikom. V homílii nás kazateľ Páter Bystrík povzbudil, aby sme  nezabúdali a v tichu počúvali vanutie  Ducha Svätého a prosili ho o jeho dary. Aby sme aj s jeho pomocou kráčali správnou cestou a plnili Božiu vôľu v našich životoch. 

Duch Svätý, vďaka za tvoje pozvanie, za požehnaný čas, ktorý sme prežili a do ďalších dní  prosíme, premieňaj temnotu našich sŕdc na jemné svetlo a naše vnútorné napätie na slobodu. Daj, aby sme videli seba, ako nás Ty vidíš, aby sme mohli poznať Teba, ako si to prisľúbil, a boli šťastní pri tvojom slove: „Blahoslavení čistého milujúceho srdca, lebo oni uvidia Boha“.

Viera  Marčinová, Kľušov

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky