Príklad Svätej rodiny oslovuje

Milí moji veriaci!

Mladí rodičia prišli do hračkárstva a prosili predavačku: „Chceli by sme nejakú hračku pre našu dcérku, lebo zostáva sama doma, keď my sme v divadle, na plese alebo u priateľov. Keď sa vrátime domov, ona je smutná. Nech ju tá hračka rozveselí.“ Na to predavačka odpovedá: „Ale my tu rodičov nepredávame.“

Rodičov nemožno nahradiť hračkou. Rodičia patria k deťom a deti k rodičom. Žiadna hračka totiž rodičov nenahradí, ani tá najdrahšia. Ďakujeme našim rodičom, že sme mohli vyrastať a žiť v usporiadanej a úplnej rodine, v ktorej sme videli príklad viery a kresťanského života.

Myslím si, že nikto z nás nepochybuje o dôležitosti a nenahraditeľnosti manželstva a rodiny v živote človeka, spoločnosti, Cirkvi. Vianoce sú sviatkami rodiny, lebo Boh sa rozhodol prebývať v ľudskej rodine. Tým ju posvätil a označil pečaťou svojej lásky. Istý autor to výstižne napísal: Rybám nemusí

nikto vysvetľovať, že majú plávať. Vtákom nemusí nikto hovoriť, že majú lietať. Nám ľuďom musí ale neustále Boh pripomínať, že máme milovať. A kresťanská rodina je práve miestom, kde na to máme neustále pamätať.

Keď sa povie rodina, máme bežne na mysli rodinu postavenú na sviatostnom manželstve muža a ženy, kde deti majú možnosť vidieť vzory milujúcej mamy a láskavého otca, kde muž a žena sú si vo všetkom rovní a hoci sú odlišní, dopĺňajú sa. Kresťanstvo stojí a padá na rodine. Práve v rodine sa odovzdávajú ľudské hodnoty, formuje svedomie a charakter človeka a odovzdáva sa a prežíva viera.

Dnešná nedeľa Svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa nás v tejto atmosfére vedie k zamysleniu nad stavom našich kresťanských rodín. Vo Svätej rodine nám Cirkev ponúka ten najkrajší a najdokonalejší vzor, ako prežívať spoločenstvo s Bohom uprostred našich rodinných vzťahov. Ktosi sa vyjadril veľmi múdro, keď povedal: Dobrá a svätá rodina nie je tá, v ktorej nie sú problémy, napätia, nedorozumenia, ale tá, ktorá vie dobrým a svätým spôsobom toto všetko riešiť.

V dnešnom evanjeliu je zobrazená udalosť Obetovania Pána. Udeje sa na 40-ty deň po Ježišovom narodení. Panna Mária so sv. Jozefom prinášajú dieťa Ježiša do chrámu, aby naplnili Mojžišov zákon. V Jeruzalemskom chráme sa Svätá rodina stretáva s dvoma starcami Simeonom a Annou, ktorí verne slúžia Bohu. A tí berúc do svojho náručia najväčší dar – Božie Dieťa – velebia Boha a ohlasujú príchod Božieho svetla.

Dnes sa spoločne chceme zamýšľať nad tým, aké miesto majú v našich rodinách naše staré mamy a otcovia a čo nám Boh chce cez nich povedať.

Aké silné sú nasledujúce slová z dnešnej bohoslužby: Pán dal otcovi vážnosť, ktorá je vysoko nad deťmi, a upevnil právo matky nad synmi. Kto si váži otca, očisťuje sa z hriechov; bude sa ich zdržiavať a bude vyslyšaná jeho každodenná modlitba. A zbiera poklady ten, kto má v úcte matku. Kto si váži otca, bude sa radovať zo svojich detí a budú vyslyšané jeho modlitby. Kto si váži otca, bude dlho žiť, a kto poslúcha otca, potešuje matku. Syn môj, buď oporou svojmu otcovi v starobe a nezarmucuj ho, kým je nažive. Ak slabne na mysli, buď trpezlivý a nepohŕdaj ním, kým ty si pri plnej sile. Nezabudne sa ti, že si mal súcit s otcom, odráta sa ti z hriechov, ktoré si napáchal. ( Sir 3, 3-7. 14-16)

Milí bratia a sestry! Postarajte sa o svojich rodičov v starobe. Nepotrebujú veľa materiálneho, potrebujú iba cítiť, že tu nezavadzajú, naopak, že sú potrební a milovaní. Privádzajte k nim vnúčatá, nech nezostávajú sami po celé dni zatvorení v izbe bez povšimnutia. Pýtajte sa, ako sa kedysi žilo, na čo pekné si spomínajú zo svojho života. Veľmi radi sa starkí o to podelia, odovzdajú Vám svoje skúsenosti. Neodvrhnite ich hodnoty, nepovedzte, že dnes sa už žije inak, že dnes je už iná doba. V ich slovách je prežitá skúsenosť s Bohom, ktorému celý život verne slúžili.

Starajte sa aj o ich duchovný život. Sprostredkujte im sv. omšu cez TV Lux, či Rádio Lumen. Modlite sa s nimi posvätný ruženec. Zavolajte im kňaza, aby im vyslúžil sviatosti Kristovej lásky a na ceste do Domu Otca mohli prijímať živého Krista. Ak na nich doľahne kríž utrpenia a choroby, buďte k nim ústretoví a trpezliví.

Učte svoje deti, že starí rodičia sú súčasťou rodiny. Zaslúžia si Vašu pozornosť, citlivosť a lásku. Svojím láskavým prístupom k starkým dávate svojim deťom príklad, aby sa raz postarali v starobe aj o Vás.

Počas tohoročného Štedrého dňa som si vypočul v Rádiu Lumen aj tento príbeh, ktorý predchádzajúce slová potvrdzuje: V istej rodine žili spolu muž so ženou so svojimi deťmi, ale aj so svojou matkou, starkou. Spolu vždy si sadali k jednému stolu. Starká však rokmi chorľavela a jej pohyby a vyjadrovanie boli čoraz kostrbatejšie a namáhavejšie. Nevedela už súvisle rozprávať a jedlo jej už padalo z rúk na stôl a na oblečenie. A tak vždy musela nevesta po spoločnom obede upratovať a starkú prezliekať. Raz ju už pohľad na starkú pri stole domrzel a nahovorila svojho muža, aby starkú dávali jesť osobitne k malému stolčeku pri dverách. Starká nič nepovedala, ale keď jej deti a vnúčatá spolu obedovali, ronila potichu slzy do taniera. Raz muž rodiny našiel svoju malú dcérku, ako si čosi stavia zo stavebnice. „Čo to staviaš?“ – opýtal sa jej so záujmom. „Stolček pre teba a maminku, aby ste mali kde jesť, keď budete starí.“ Mužovi sa z oka vykotúľala slza, pretože pochopil, čo so svojou ženou vykonal. Od nasledujúceho dňa starkú opäť priviedli k spoločnému stolu a už nikomu nevadili jej rokmi poznačené pohyby. Uvedomili si, že aj ony budú raz odkázaní na pomoc druhých a že skutky lásky sú tie najkrajšie dary, ktoré môžeme dať jeden druhému.

Akí budeme, ak sa nám Pán dá dožiť staroby? Ak nám už nebude zdravie tak dobre slúžiť? Iní? Nie, presne takí istí, akí sú teraz naši starí otcovia a mamy. Ide len o to, či si to chceme dnes uvedomiť, alebo to odmietneme s tým, že je ešte čas o tom uvažovať. Platí však zásada: „Ako dnes rozmýšľaš, tak budeš zajtra konať.“

Pápež František vníma starých ľudí ako budúcnosť Cirkvi: Neexistuje len minulosť, akoby pre starých ľudí existoval len ten život, ktorý majú za sebou a spráchnivený archív. Nie. Pán s nimi môže a chce písať aj nové stránky, stránky svätosti, služby, modlitby… Dnes by som vám chcel povedať, že starí ľudia sú prítomnosťou a zajtrajškom Cirkvi. Áno, sú aj budúcnosťou Cirkvi, ktorá spoločne s mladými prorokuje a sníva! Staroba nie je choroba, je privilégiom! Osamelosť môže byť chorobou, ale s láskou k blížnemu, s blízkosťou a duchovnou útechou ju môžeme vyliečiť.

Milí starkí! Patríte do našich rodín, ste ich neodmysliteľnou súčasťou. Máte nezastupiteľné miesto v našich rodinných spoločenstvách, sme za Vás Bohu veľmi vďační. Vaše šediny sú znakom múdrosti. Vaše mozoľnaté ruky sú symbolom pracovitosti. Vaša zvráskavená tvár je výrazom skúsenosti. Aj keď sa Vám niekedy zdá, že ste už neužitoční, Boh Vás tu určite potrebuje. On najlepšie vie, kedy si Vás má povolať k sebe. Posväcujte sa každý deň modlitbou, obetou a trpezlivým nesením kríža. Prežívajte svoj život vo viere, že Boh kráča s Vami a vedie Vás po svojich chodníkoch. Prijmite, že mnohé veci sú a budú iné, ako boli počas Vášho aktívneho fyzického zdravia. Netrápte sa nad vecami, ktoré už nevládzete sami urobiť. Mladí sa o to postarajú. Urobia to tak, ako to vedia a hoci to nebude také, ako od Vás, prijmite to, nesužujte sa. Buďte trpezliví a dajte sa k dispozícii Bohu i Vašim blízkym – deťom i vnúčatám. Vašim najkrajším a najväčším darom pre nich zostáva Vaše svedectvo viery a pokorná modlitba.

Bratia a sestry!

Modlime sa za naše rodiny. Prosme o ochranu Svätú nazaretskú rodinu. Pozvime do stredu našich rodín Ježiša, aby ich vnútorne uzdravoval a posilňoval v kresťanskom svedectve viery. Nech žijeme vo svetle evanjeliovej radostnej zvesti. Nech sú naše rodiny oázami pokoja, odpustenia, služby a vzájomnej lásky, aby sme tak objavili ich krásu v Božom pláne spásy.

Vyprosujem Vám požehnaný sviatok Svätej rodiny.

Zostávam s Vami spojený v modlitbách. otec duchovný

A ešte bonus na záver

Pri oslave 50. výročia manželstva manželka povedala, že keď si brala manžela, chcela si napísať na papier jeho 10 chýb, aby mu ich potom počas života mohla odpustiť. Ale nikdy si ten zoznam nakoniec nenapísala. Keď sa však manžel akokoľvek previnil, povedala: „Máš šťastie, že je to na mojom zozname.“

Tak nech je to aj pre Vás, manželia, tip na to, ako vedieť počas celého života milovať a odpúšťať.

Modlitba pápeža Františka k Svätej nazaretskej rodine

Ježiš, Mária a Jozef, k vám, Svätá nazaretská rodina,obraciame dnes svoj pohľad
s obdivom a dôverou.
Vo vás kontemplujeme
krásu spoločenstva pravej lásky,
vám odporúčame všetky naše rodiny,
aby sa v nich obnovili úžasné dobrodenia milosti.

Svätá nazaretská rodina,
príťažlivá škola svätého evanjelia,
nauč nás napodobňovať tvoje čnosti
s múdrou duchovnou disciplínou,
udeľ nám čistotu pohľadu,
ktorý dokáže spoznať dielo Prozreteľnosti,
v každodenných životných situáciách.

Svätá nazaretská rodina,
verná opatrovateľka tajomstva spásy,
daj, nech sa v nás nanovo zrodí úcta k mlčaniu,
urob naše rodiny večeradlami modlitby
a pretvor ich na malé domáce cirkvi,
obnovuj túžbu po svätosti,
buď posilou v šľachetných námahách práce, výchovy,
načúvania, vzájomného porozumenia a odpúšťania.

Svätá nazaretská rodina,
nanovo prebuď v našej spoločnosti vedomie
posvätnosti a nedotknuteľnosti rodiny,
ako neoceniteľného a ničím nenahraditeľného dobra.
Nech je každá rodina pohostinným príbytkom dobroty a pokoja
pre deti i starších ľudí,
pre chorých a osamelých,
pre toho, kto je chudobný a odkázaný na pomoc.

Ježiš, Mária a Jozef, k vám sa s dôverou modlime,
vám sa s radosťou zverujeme.

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky