Náš klub za začal tvoriť po misijnej návšteve Štefana Kondisa – dobrovoľníka na pomoc Pápežským misijným dielam, ktoré zorganizovala naša teraz už členka misijného klubu Guteková Mária v mesiaci október 2006. Hneď na to sme sa zúčastnili ako hostia na regionálnom stretnutí klubov , ktoré sa konalo 4. novembra 2006 Košiciach, kde sme so súhlasom nášho duchovného otca vdp. Stanislava Takáča požiadali o zriadenie misijného klubu.

Hoci naša činnosť v minulosti prebiehala neorganizovane, to znamená pomáhali sme pri zbere známok, finančných prostriedkov, rozhodli sme sa , že túto činnosť viac rozšírime a podnietime aj ostatných farníkov, aby túto ušľachtilú činnosť konalo celé naše farské spoločenstvo. Začali sme to modlitbou, najprv sv. ruženca za misie, obetovaním svätých omší za misionárov, a už niekoľko rokov prebieha u nás modlitbový zápas v tretej dekáde mesiaca a tak sme tieto úmysly rozšírili aj na misie .

Hľadáme kontakty, aktivity i ochotných ľudí, ktorí sú ochotní tieto misijné diela podporiť svojou modlitbou, obetou ale aj milodarmi.

Veríme, že dobrotivý Pán nám ukáže cestu ako ešte osožnejšie môžeme pomôcť evanjelizovať svet.

V súčasnosti má misijný klub 25 aktívnych členov.

Predsedom misijného klubu je Božena Fedorová (fedorova.bozena@gmail.com), pokladníkom je Mária Krakovská, a kontrolórom je Mudr. Mária Čisariková.

Správa o činnosti misijného klubu

Finančné výkazy

Zoznam členov klubu SMH

Aktivity

Sviatkom Zjavenia Pána sa končí akcia v našej farnosti „Vianoce s blahoslaveným Jánom Pavlom II.“ Začiatok tejto akcie datujeme na 11. december 2011 – misijnú nedeľu detí, pri ktorej páter Adam Ljuba – pallotín vyslal koledníkov našej farnosti na koledovanie Dobrej noviny. Počas celého obdobia teda až do 6. januára 2012 sme sa denne modlili k tomuto Božiemu mužovi, svätý ruženec, litánie i adorovali najsvätejšiu sviatosť a vyprosovali si na jeho orodovanie potrebné dary a milosti. 30. decembra na sviatok Svätej rodiny sme sa opäť zišli rodiny z farnosti na slávení liturgie a po jej skončení sme zhliadli film „Svedectvo“, v ktorom dlhoročný spolupracovník kardinál Stanislav Dziwiš svedčil o tomto blahoslavenom Jánovi Pavlovi II. Potom niekoľko naších farníkov svedčilo o svojom stretnutí s týmto Božím služobníkom Jánom Pavlom II. Počas celého obdobia prebiehala v našej farnosti výstava darov z misijných ciest Jána Pavla II, predaj náboženskej literatúry i rôzne modlitbové i rodinné stretnutia. Vyvrcholením bola slávnostná svätá omša, ktorú celebroval Mons. Juraj Spuchľák, riaditeľ rádia Lumen pri ktorej sme si uctili relikviu krvi blahoslaveného Jána Pavla II a dostali prostredníctvom otca Juraja, záverečné požehnanie s relikviou. Mocné emócie ale predovšetkým milosti, ktoré sme počas celého obdobia Vianoc získavali na príhovor tohto blahoslaveného Jána Pavla, dávajú nám nádej na život v pokoji, radosti a v neustálej Božej blízkosti.

Božena Fedorová

ENCYKLIKA PÁPEŽA JÁNA PAVLA II. REDEMPTORIS MISSIO

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky