V našich farnostiach je zaužívaný dlhodobý zvyk nechať si po skončení pôstneho obdobia
požehnať veľkonočné jedlá. Vzhľadom na platné opatrenia súvisiace so šírením nebezpečnej
nákazy, spoločné žehnanie jedál v tomto roku nahradí modlitba požehnania v rodine, ktorú
vykoná otec alebo matka:


V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen
Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša: (11, 9-13)
Ježiš povedal: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!
Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.
Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada?
Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať
dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho
prosia!“.


Modlitba

Zvelebený si, Pane, náš Bože,
Ty všetko napĺňaš svojím požehnaním.
Ďakujeme za Tvoje dary,
ktoré majú slúžiť k zachovaniu nášho pozemského života.
Nauč nás ich prijímať z Tvojich rúk tak,
aby sa posilnila naša vzájomná láska
a aby všetko smerovalo k Tvojej oslave.
Skrze Krista, nášho Pána.


S dôverou sa spoločne modlime: Otče náš …
Pozdravme Pannu Máriu: Zdravas Mária … (alebo Pod Tvoju ochranu … )
Modlime sa v čase pandémie:

Všemohúci a milosrdný Bože,
zhliadni na našu bolestnú situáciu;
posilňuj svoje deti a otvor naše srdcia nádeji,
aby sme uprostred nás pociťovali tvoju Otcovskú prítomnosť.
Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým
po všetky veky vekov. Amen

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky