Drahí bratia a sestry, milí veriaci našej farnosti!

Z Božej dobroty sme sa dožili ďalšieho roka nášho života. Rok 2020 je už nenávratne za nami. Preto je v našom srdci vďačnosť, ktorá vyplýva

z vnútorného presvedčenia, že všetko pochádza od Boha. Sv. Pavol nám to pripomína: Pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! (1 Sol 5, 18).

Ďakovať Bohu znamená s radosťou a pokojom v srdci prijať svoj život na zemi ako Boží dar. Ďakovať Bohu znamená veriť, že v takom živote, aký mám, môžem chváliť Boha, slúžiť svojim blížnym a prostredníctvom toho dosiahnuť večný život. Treba ďakovať Bohu nielen za tie dary, ktoré sú prameňom ľudskej radosti a pokoja, ale tiež za dary ťažké a bolestné, ktoré sa stávajú pre nás výzvou, aby sme s ešte väčšou dôverou zverili všetko Bohu. Aby sme boli pri ňom bližšie. A nezabúdať ani Boha odprosovať za naše previnenia, za naše hriechy, ktorými sme urazili jeho nekonečnú dobrotu.

Uplynulý rok bol celý svet zasiahnutý pandémiou koronavírusu, ktorá pretrváva až doposiaľ. Je to doba skúšky viery a vernosti voči Bohu. Práve počas týchto ťažkých chvíľ sme si mohli uvedomiť, že Boh na nás nezabudol. Posilňoval nás v slabosti, vlieval nádej v ťažkých skúškach choroby, stál pri nás a preukazoval nám svoje nekonečné milosrdenstvo. Sprevádzal nás nehou svojej lásky a posielal nám do cesty ľudí, o ktorých sme sa mohli oprieť a počítať s ich pomocou, službou.

Dobrotivý Pán dal úrodu našim poliam, silu našim rukám, uzdravil nás, či našich blízkych z chorôb duše i tela, aby sme s jeho pomocou mohli prežiť ďalší úsek života. Doteraz nás zachoval pri živote a uchránil od náhlej a nečakanej smrti. Myslíme v modlitbe aj na tých, ktorých si Pán povolal z tohto sveta, aby im otvoril bránu svojho kráľovstva. Nech slávnostné Te Deum, ktoré sme sa včera súkromne alebo v rodinnom spoločenstve modlili, vyznieva na oslavu Boha za všetky prijaté dobrodenia v uplynulom roku.

Bratia a sestry! Zo srdca Vám chcem všetkým bez výnimky poďakovať za všetko, čo bolo z Vašej strany v priebehu roka 2020 dobré a krásne. Ďakujem za Vaše milé a ústretové prijatie, ktorého sa mi od Vás za tých 6 mesiacov vo farnosti dostalo. Hneď po mojom príchode som to osobitne pociťoval pri osobných stretnutiach, pri Vašej každodennej snahe pomôcť, poslúžiť mi, či vysvetliť nové veci. Bolo to pre mňa silné svedectvo, keď ste mi od začiatku dali najavo, že sa môžem s čímkoľvek na Vás obrátiť, že ste mi neustále k dispozícii. Z každej strany sa mi dostalo od Vás milého slova i povzbudenia, čoho si hlboko vážim a úprimne za to ďakujem. Keďže je povinnosť nosiť rúška, spoznávanie je pre mňa náročnejšie, ale aj to je skúsenosť, že človek dokáže osloviť najmä srdcom. A ani rúška nám preto nezabraňujú tomu, aby sme tu boli jeden pre druhého. Aj ja ako Váš duchovný otec chcem tu byť najmä pre Vás. Ak budem vedieť a môcť, veľmi rád Vám osobne poslúžim v duchovných potrebách, ale aj v iných životných okolnostiach. Kedykoľvek sa môžete na mňa obrátiť.

Vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať všetkým farníkom, ktorí sa staráte o jednotlivé kostoly a ich okolie, farskú budovu i záhradu. Ochotne sa zapájate do služby, ponúkate svoje talenty v prospech farského spoločenstva, a tak je o všetko potrebné postarané, čo je naozaj peknou vizitkou pre našu farskú rodinu.

Konkrétne chcem v rámci celej farnosti poďakovať farskej rade – p. kurátorom i p. kurátorkám, p. kostolníkom i p. kostolníčke, p. kantorom i p. kantorke, p. aranžérkam, p. účtovníčkam, upratovacím skupinám, miništrantom, lektorom, žalmistom, starajúcim sa o liturgické odevy, i tým, čo zveľaďujú okolie kostolov i farskej budovy. Moja vďaka patrí aj všetkým spoločenstvám, ktoré sa aktívne podieľajú na duchovnom živote farnosti. Za podporu a spoluprácu ďakujem všetkým trom Obecným úradom na čele s p. starostami i ZŠ a MŠ v celej farnosti, vedenými p. riaditeľkami. Ďakujem všetkým veriacim i firmám (podnikateľom), ktorí ste prispeli počas roka milodarmi na jednotlivé Božie chrámy i na aktivity vo farnosti. Moja vďaka patrí aj brigádnikom, ktorí svojou prácou prispeli k zveľaďovaniu kostolov i farskej budovy. Nech Vás všetkých Pán za Vašu štedrosť a láskavú službu odmení.

Osobitne s vďakou nezabúdam ani na našich chorých a trpiacich, ktorí svojím trpezlivým nesením kríža i modlitbami vyprosujú celej farnosti Božie

požehnanie. Ďakujem Vám za modlitby a obety, ktoré adresujete Najvyššiemu za mňa, Vášho pastiera a prosím aj naďalej o Vaše duchovné sprevádzanie, aby sme sa všetci spoločnými silami usilovali o horlivý kresťanský život v jednote viery a lásky. Zároveň prosím o odpustenie mojich previnení, osobných zlyhaní a nedostatkov v uplynulom roku.

Predsavzatia do Nového roka. Zmyslom predsavzatí je vniesť do svojho života zmeny, ktoré by nám zaistili, že sa staneme inými ľuďmi, než sme boli doteraz, že nasledujúci rok pre nás dopadne lepšie, než ten predchádzajúci. Preto ponúkam nám všetkým iba tri predsavzatia.

1. ZADRŽ! „Zadrž svoje pokušenie iných posudzovať a prijímaj ich takých, akí sú.”

2. POKRAČUJ! „Pokračuj v tom, čo začali iní, a čo sa osvedčilo, nasleduj, napodobňuj.”

3. VYHOĎ! „Zanechaj smetisko zo svojho vnútra za sebou.”

A prosme Pána, aby sme mali silu to uskutočniť. A náš ďalší rok, ktorý nám Boh daruje, bude iný.

Pápež František nám pripomína dôveru v Pána:Náš život – ako vieme – nepozostáva iba zo šťastných chvíľ, ale aj z ťažkých a temných okamihov. Avšak dôvera v Boha nám pomáha prijímať tieto ťaživé momenty a vnímať ich ako príležitosť na rast vo viere a na budovanie nových vzťahov s našimi bratmi a sestrami. Ide o odovzdanie sa do rúk Pána, o ktorom vieme, že je Otcom bohatým na dobro voči svojim deťom.

Bratia a sestry! Dopredu nič z našej ľudskej stránky nie je isté. Ohľadom našej budúcnosti nemôžeme mať vo všetkom jasno. Počas uplynulého roku sme sa o tom na vlastnej koži presvedčili. Neočakávaná pandémia v rôznych smeroch nabúrala naše ľudské plány. V duchu týchto slov dôverujúc Všemohúcemu kráčame v ústrety tomu, čo má pre nás Pán pripravené. Náš život je v jeho rukách. My nepatríme sebe, ale Bohu. Všetko na tomto svete je v Božej réžii. Na tejto zemi sme iba dočasne. Pred nami je večnosť. Žime v jednote s ním a nezabúdajme, že On je s nami. A v čase skúšky si to oveľa viac uvedomujme. Buďme trpezliví a vytrvalí. Hľadajme to, čo je Božie. Otvorme Bohu svoje vnútro a vnímajme to, čo od nás očakáva pre našu spásu. Pozerajme na prítomné okamihy vo svetle života budúceho veku. Buďme nohami na zemi, rukami pri práci a srdcom pri Bohu. Nezabúdajme, že viera premáha strach. A so sv. Pavlom prosme Pána o jeho milosť, lebo tá stačí: A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok. (2 Kor 9,8)

Dôverujme Ježišovi a pod ochranou Bohorodičky Panny Márie a sv. Jozefa, ktorému je rok 2021 zasvätený, majme aj v novom roku srdce otvorené pre Božie vnuknutia a výzvy.

Vyprosujem Vám požehnaný NR 21

Zostávam s Vami spojený v modlitbách. otec duchovný

A na záver ešte Áronovské požehnanie

Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni!

Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý!

Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj! (Nm 6,24-26)

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky