Mnohí sme uponáhľaní a nedokážeme si nájsť niekoľko dní ticha raz do roka na duchovné cvičenia, ktoré by priviedli našu dušu opäť na správnu cestu za Bohom a naplnili ju všetkým potrebným k životu v Kristovi podľa jeho vôle. Na pomoc nám preto prichádzajú do farnosti misionári a s nimi prichádza doslova Boh sám.

Ľudové misie sú akýmisi „duchovnými cvičeniami“ pre celú farnosť a plnia nezastupiteľnú úlohu v živote miestnej cirkvi. Veriacemu sa ponúka program, aby sa posilnil vo viere, oduševnil za evanjelium, napravil narušené vzťahy s blížnymi a hlavne zamiloval si Ježiša a jeho Cirkev. Nezanedbateľný je aj evanjelizačný rozmer misií, čiže úsilie o ponúknutie krásy kresťanskej viery aj tým, ktorí ju už zanechali, alebo sa k nej ešte nedostali. Ľudové misie sú v istom zmysle slova „dielom Božím“, pretože Boh je iniciátorom pozvania k obráteniu, ktoré zaznieva počas misií. Je to Boh, ktorý počas týchto dní udeľuje milosti potrebné k obráteniu. Prvenstvo vždy patrí jemu; až potom prichádzajú na rad „misionári“ a ich programy.Už počas misií bolo vidieť mnohé prejavy milosti, ktorá účinkuje v srdciach ľudí a mení ich. Je to či už záujem a veľká účasť veriacich na programe, úľava na duši po dobre vykonanej svätej spovedi, radosť na tvári, slzy dojatia a vďačnosť za prednesené Božie slovo, či radu do života. To sú tie viditeľné prejavy, no podstatné ovocie sa zrakom nedá zachytiť, zostáva skryté. Je tu však nádej, ktorá dáva zmysel aj misiám. Ako zrno padne do zeme a trvá istý čas, kým vyklíči, tak isto je to aj s ovocím misií. Môže sa ukázať neskôr, niekedy aj po rokoch. A tieto vzácne, Bohom požehnané chvíle mohli prežívať všetci ľudia dobrej vôle z našej farnosti i z okolia, vďaka misijnému tímu otcov misionárov redemptoristov z Gaboltova, pod vedením P. Františka Romaňáka CSsR a P.Petra Hertela CSsR. Vďaka patrí aj nášmu vdp. farárovi Stanislavovi Takáčovi, z ktorého iniciatívy sa mohla táto obnova ľudových misií uskutočniť. Denné ranné i večerné sv. omše s príhovormi na aktuálne témy pre všetky generácie, stretnutia s rodičmi, deťmi aj mládežou, ale najmä vysluhovanie sv. zmierenia boli tými jedinečnými chvíľami, ktoré sa určite výnimočným spôsobom zapísali do sŕdc všetkých zúčastnených.

Zostáva len veriť, že všetka ta námaha a úsilie otcov misionárov prinesú bohatú úrodu na poli úprimne a zodpovedne prežívaného života viery tejto našej farskej rodiny.

F.Š.

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky