V nedeľu 5. júla sa v Kľušove tradične konala odpustová slávnosť  pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda. Vzhľadom k tomu, že došlo k výmene duchovného otca v našej farnosti, slávnostnej sv. omši predsedal nový duchovný správca Patrik Šarišský, dovtedy pôsobiaci ako farár v Košiciach. Tak ako každý rok, aj tento rok sa sv. omša konala za veľkej účasti domácich veriacich a ich hostí. V homílii duchovný otec vyzdvihol neúnavnú prácu našich slovanských vierozvestcov na budovaní viery a rozširovaní vzdelania medzi jednoduchým ľudom. Ďalej pripomenul, že ich odkaz a dedičstvo je potrebné udržať aj pre ďalšie generácie.  

V závere sa poďakoval všetkým tým, ktorí sa podieľali na prípravách odpustovej slávnosti a taktiež všetkým, ktorí pracovali na oprave prístupových komunikácií v areáli kostola. Po slávnostnej sv. omši nasledovalo aj oficiálne privítanie nového duchovného otca na pôde obecného úradu. Slávnostného obeda sa zúčastnili členovia obecného zastupiteľstva so starostom, členovia kostolnej rady a ostatní pozvaní hostia.  

Aj tento rok mala odpustová slávnosť pokojný priebeh a veriaci opäť mohli načerpať nové duchovné sily do ďalšieho života.  

Text: Mgr. Ján Marčin, Kobyly 

Foto: Mgr. Jozef Petraško, Kobyly 

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky