,,Blahoslavená si Panna Mária, lebo si nosila Syna, večného Otca“ aj tieto slová odzneli počas slávenia odpustovej sv. omše vo farskom kostole Obetovania Panny Márie v Kobylách, ktorú slávili spolu s veriacimi náš duchovný otec Patrik Šarišský a hosť – hlavný celebrant – don Viliam Riško, direktor Saleziánov Bardejov – Vinbarg.

Vo vzácnych slovách homílie sme si mohli vypočuť najprv význam sviatku Obetovania Panny Márie, ktoré má svoj základ v Mojžišovom zákone. Mnohí nábožní Židia obetovali Bohu svoje deti zvláštnym spôsobom, ako to urobili aj rodičia Panny Márie sv. Joachim a sv. Anna. Po obetovaní ju nechali na výchovu vo výchovno-vzdelávacom ústave pre dievčatá. Tam ich viedli k čnostnému životu a službe Bohu, vzdelávali sa v Písmach, slúžili v chráme, doprevádzali bohoslužby spevom, vyšívali rúcha. Okrem toho ich však učili aj domácim prácam – varenie, upratovanie a podobne. Jednoducho povedané, viedli ich k službe.

Tak ako rodičia obetovali Pannu Máriu Bohu, aj Panna Mária sa sama obetovala Bohu v celoživotnej službe. Boh v našich životoch mnohokrát pôsobí a robí v nich veľké veci. Krásnym svedectvom Božej prítomnosti a pôsobenia sa podelil don Viliam, keď rozprával o obetovaní detí Bohu v ich rodine. Aj vďaka tomu sú dnes spolu so svojim bratom zasvätení v kňazskej službe.

V obrade sviatosti krstu sa nachádza časť obetovania detí Pánu Bohu v slovách: „Bože žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol Tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na osoh.“

Ešte pred týždňom mohli navštíviť náš chrám v čase konania sv. omše okrem duchovného otca len ďalší piati ľudia pre nepriaznivý priebeh pandémie. Odpustovú slávnosť sme vďaka Bohu mohli sláviť už vo väčšom počte. Záverečné slová, ktorými hlavný celebrant zakončil slávenie sv. omše zneli: „Nie sme tu všetci, ale sme tu mnohí. Preto ďakujme Bohu za všetko, čo nám dáva. Otvorme mu dvere do svojich sŕdc a nechajme ho robiť veľké veci v našich životoch.“

Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k sláveniu sviatku Obetovania Panny Márie, ako aj tým, ktorí boli s nami spojení v myšlienkach a modlitbách.

manželia Lukáčoví

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky