Kľušov„Hej bola to láska k Pánu Bohu, ktorá podnietila postaviť v Kľušove nový kostol. Základy tohto kostola boli položené v jubilejnom cyrilometodejskom roku 1968. Veriaci sa rozhodli vzácne jubileum osláviť zasvätením kostola našim národným patrónom sv. Cyrilovi a Metodovi. Slávnostná posviacka kostola bola 9. júla 1972. Pane, buď milostivý všetkým za toto bohumilé dielo“ – citát z kamennej tabule umiestnenej v zadnej časti kostola inštalovaný pri príležitosti posviacky chrámu 9. júla 1972. Slávnosť, ktorá sa vtedy navždy zapísala do histórie obce a do sŕdc miestneho cirkevného spoločenstva. A po päťdesiatich rokoch dňa 5. júla 2022 sa konala podobná slávnosť  pri príležitosti požehnania obnoveného kostola a zároveň ako oslava našich slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda. Samotná slávnosť bola vyvrcholením duchovnej prípravy, ktorá začala už 30. júna duchovnou obnovou. Každý deň sa slúžila sv. omša, kde sa v homílii prihovárali kazatelia s duchovným zamyslením na konkrétnu tému. Hlavnými celebrantmi boli rodáci – kňazi z Kľušova, resp. kňazi, ktorí v minulosti pôsobili vo farnosti. Vo štvrtok to bol vdp. Stanislav Takáč (farár Široké) –  „Príklad viery otca v rodine“, v piatok Mgr. František Kovaľ, SJ (predstavený komunity jezuitov) – „O svätosti – dnes“. V sobotu Mgr. Branislav Polča (farár Bystré) – „Hosť do domu, Boh do domu alebo pokoj domu tomuto“, v nedeľu PaedDr. Patrik Šarišský, v pondelok PaedDr. ThDr. Stanislav Šverha, PhD. (farár Kvačany) – „Kto je dnes vierozvestom?“ Bol to veľmi požehnaný čas, nielen pre našu obec, ale aj pre celú farnosť. 

V deň slávnosti bol hlavným celebrantom Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Ďalej s ním koncelebrovali sv. omšu dekan bardejovského dekanátu Mgr. Marek Kreheľ, miestny duchovný otec PaedDr. Patrik Šariššký, rodáci – kňazi z Kľušova a ostatní kňazi z okolia. Medzi pozvanými hosťami boli aj predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper, predstavitelia samospráv,  zástupcovia firiem, ktoré sa za posledné desaťročia  podieľali na zveľadení chrámu a nechýbal ani syn Ing. Viliama Antonyho, projektanta a staviteľa kostola.  Tak ako každý rok, aj tohto roku bolo na slávnosti prítomných množstvo veriacich z Kľušova a blízkeho okolia. Po slávnostnej sv. omši otec biskup Marek požehnal sochu sv. Martina, umiestnenú v parku pred kostolom a ktorá bude slúžiť súčasníkom ale aj budúcim generáciám ako pripomienka na predchádzajúci chrám z roku 1752, zasvätený spomínanému svätcovi. 

Po sv. omši sa pozvaní hostia zúčastnili slávnostného obedu, kde odzneli pozdravné príhovory košického pomocného biskupa, starostu obce Kľušov Jozefa Valka, poslanca prešovského samosprávneho kraja Mgr. Martina Šmilňáka, predsedu  Matice slovenskej JUDr. Mariána Gešpera, kronikára obce Kľušov PhDr. Františka Guteka a syna staviteľa kostola Ing. Ľuboša Antonyho. 

Úplným záverom požehnaného týždňa bola sv. omša pri príležitosti 20. výročia konsekrácie kostola, ktorá sa konala 6. júla. Hlavným celebrantom bol kľušovský rodák doc.  JCDr. PaedDr. Jozef Marčin, PhD. (farár Fričovce). Veriacim sa prihovoril s témou „Chrám – obraz Cirkvi“.  Po sv. omši sa konalo agapé, pri ktorom sa veriaci mohli porozprávať a zdieľať spoločné zážitky a momenty z prežitého uplynulého týždňa. 

Všetkým, ktorí sa podieľali na prípravách duchovnej obnovy, ale aj samotnej odpustovej slávnosti nech im Pán,  za ich obetavosť, ochotu, spoluprácu a pomoc udelí svoje milosti. 

Text: Mgr. Ján Marčin

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky