Relikvie poukazujú na Boha samotného: je to totiž on, kto silou svojej milosti dáva krehkým kostiam odvahu, aby o ňom svedčili pred svetom. Keď nás Cirkev povzbudzuje k úcte voči telesným ostatkom mučeníkov a svätých, nezabúda, že v skutočnosti ide síce len o úbohé ľudské kosti, ale že sú to kosti osobností, ktoré navštívila všetko presahujúca Božia moc.“ (Benedikt XVI.)

Dňa 6. júla 2021 na sviatok sv. Márie Goretti bola v našom farskom kostole Obetovania Panny Márie slúžená slávnostná svätá omša, počas ktorej boli vystavené získané dve relikvie prvého stupňa. Sv. omšu celebroval vdp. Mgr. Marek Kreheľ – dekan z Bardejova spolu s koncelebrantami, ktorými boli vdp. Mgr. Milan Ballo – salezián, správca farnosti sv. Rodiny na Vinbargu v Bardejove a náš duchovný otec.

Relikviám sa v Cirkvi vždy venovala pozornosť a šírila veľká úcta, pretože telá blahoslavených a svätých, ktoré sú určené na vzkriesenie, boli na zemi živým chrámom Ducha Svätého a nástrojom ich svätosti, ktorú Apoštolská Stolica uznala ich blahorečením a svätorečením.

Relikvie získané z tela blahoslavených a svätých je potrebné uchovávať a umiestniť na autorizovaných miestach, ktoré garantujú ich bezpečnosť, rešpektujú posvätnosť a napomáhajú šíreniu ich kultu. Preto po homílii bolo požehnané novovytvorené relikviárium a doň vystavené relikvie svätej Márie Goretti a blahoslaveného Titusa Zemana k trvalej verenej úcte. Obidvoch si Cirkev uctieva ako mučeníkov, pretože vyliali svoju krv za Krista. Tu na zemi dokázali vrcholnú lásku k Ježišovi, oni žili svoj život s ním a preukázali svedectvo viery. Teraz sa tešia so svojím Spasiteľom v nebeskej sláve.

Spoločne takto môžeme prežívať radosť z toho, že budeme môcť osobitne cez vzývanie týchto mučeníkov prosiť Boha o pomoc pre naše živé svedectvo kresťanskej viery, prosiť o čistotu pre mladých, zvlášť vo vzájomných vzťahoch, aby si vedeli udržať čistotu srdca, tela a vyprosovať rôzne iné Božie milosti.

Ďakujeme PaedDr. ThDr. PhDr. Petrovi Ružbarskému, farárovi v Plavnici, ktorý mám pomohol získať tieto relikvie i bohuznámemu dobrodincovi z našej farskej obce, ktorý sa osobne pričinil o to, aby sa tento vzácny dar dostal až do nášho chrámu. Ďakujeme tiež všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na vytvorení relikviária a na príprave a výzdobe tejto slávnosti. V neposlednom rade tiež ďakujeme vdp. Mgr. Markovi Kreheľovi – dekanovi z Bardejova a vdp. Mgr. Milanovi Ballovi – saleziánovi, správcovi farnosti sv. Rodiny na Vinbargu v Bardejove, že prijali pozvanie k sláveniu sv. omše v našom farskom rodinnom spoločenstve. Ďakujeme za milostiplný prežitý čas. manželia Lukáčovi

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky