Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove oznamuje, že z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 sa zakazuje

výkon verejných bohoslužieb a verejných spovedí.

Zákaz sa nevzťahuje na obrad krstu, pohrebný obrad, sobášny obrad a bohoslužby vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou za účelom online vysielania a individuálne spovede v nebezpečenstve smrti.

23.12.2020 www.ruvzbj.sk

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky