Je pravdou, že vzťahy v rodine sa odvíjajú od množstva spoločne prežitého voľného času.Cez prázdniny je to obzvlášť ťažké, keď jeden rodič pracuje a ten druhý napríklad ako ja, dovolenkujem, oddychujem. Teším sa na záhradu, zaváranie,  ticho,  čítanie kníh, ale aj spoločné aktivity s mojím synom Damiánom, ktorý nerád číta knihy a ako väčšina dnešných detí v jeho veku, chce tráviť voľný čas pri počítači. 

Milo ma prekvapil, keď raz prišiel zo svätej omši so správou, či môže ísť na stretnutie miništrantov do Prešova. Samozrejme som súhlasila a potešila sa. Po oslovení duchovným otcom, či by sme mohli ísť autom na stretnutie aj my rodičia, som sa potešila ešte viac, keď manžel súhlasil. A tak som sa dozvedela, že arcidiecézne stretnutie pre mládež každoročne už niekoľko rokov organizuje farnosť Kráľovnej pokoja v Prešove spoločne s ACM. Cieľom tohto stretnutia je každoročne zhromaždiť chlapcov z našich farností, ktorí stoja pri sv. omši najbližšie pri kňazovi a pomáhajú mu pri slúžení sv. omše. Žiaľ kvôli pandemickej situácii uplynulých rokov sa naši chlapci z celej arcidiecézy nemohli stretnúť. Názov MIKE vznikol zo skratky Miništranti Košíc. 

Tak sme sa  13. augusta 2022 ráno 8:30 stretli s chlapcami pri kostole, kde si vyzdvihli svoje miništrantské oblečenie. Autom sme sa pripojili  k duchovnému otcovi, ktorý nás už čakal s ďalšími chlapcami v Kobylách a pokračovali sme do Prešova na Sídlisko III. do chrámu Kráľovnej pokoja. Do Prešova sme dorazili o 9:30, kde sme sa pred kostolom zaregistrovali a zistili sme, že zaregistrovaných je okolo 260 miništrantov z celej naše arcidiecézy. O 10:00 sme slávili slávnostnú sv. omšu, ktorej hlavným celebrantom bol náš otec arcibiskup Mons. Bernard Bober. Otec arcibiskup našich miništrantov vo svojej kázni povzbudil aj cez vlastné skúsenosti z miništrantských čias. Poprosil ich, aby vždy úctivo, s rešpektom, vierou a poslušnosťou stáli pri Pánovom oltári, ale aj mimo neho, pretože miništrant je miništrant aj mimo oltára. Upozornil našich chlapcov na vzor ich hlavného patróna sv. Tarzícia. Po sv. omši sa chlapci prezliekli z miništrantského odevu a posilnili sa sladkým croissantom od duchovného otca. Potom sme sa vrátili do kostola, kde sa miništranti mali možnosť pýtať otca arcibiskupa na rozličné otázky. Napríklad, odkiaľ otec arcibiskup pochádza, ako sa stal kňazom, kde býva, prečo nosí mitru pri sv. omši, či má rád pivo a podobne. Potom sme sa spoločne pomodlili modlitbu Anjel Pána. Nasledovalo privítanie tajného hosťa, ktorým bol hokejista Slovanu a reprezentant Slovenskej republiky Juraj Valach, ktorý sa nám v krátkosti predstavil a pozval nás na besedu s ním, ale najprv sme sa posilnili gulášom vo farskej záhrade, hneď pri kostole, ktorý nám pripravili usilovné ženy a chlapi z farnosti. Následne sme sa zúčastnili besedy s už známym hosťom hokejistom Jurajom Valachom, ktorému chlapci položili otázky od hokeja, cez kariéru, osobný život a podobne. Po besede mali možnosť získať podpisovú kartu, ale aj vyskúšať si svoje sily v rôznych športových aktivitách, či skákací hrad a tombolu, kde sa aj na nás usmialo šťastie. Po futbale sa chlapci posilnili cukrovou vatou. Potom sa vyhodnotili športové aktivity a na záver sme sa Pánu Bohu poďakovali za krásny deň modlitbou korunky Božieho milosrdenstva. Pri soche Kráľovnej pokoja vo farskej záhrade sme sa ešte spolu s duchovným otcom pomodlili desiatok slávnostného ruženca za rodiny chlapcov, ktorí boli s nami. Ďakujem nášmu duchovnému otcovi Patrikovi za pozvanie na túto akciu a za krásne a zmysluplne prežitý deň.    I. Majirská, Kľušov

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky