Sviatok Obetovania Panny Márie pripadá v liturgickom kalendári až na 21. novembra, no keďže nasledujúca nedeľa je už nedeľou Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme, vo farskom kostole sme ho slávili už v nedeľu 13. novembra 2022. 

Samotnej svätej omši predchádzalo Mariánske večeradlo a Korunka Božieho milosrdenstva za pokoj vo svete, ktoré sa pomodlili veriaci našej farnosti. Hlavným celebrantom na svätej omši bol správca farnosti Osikov, Mgr. Pavol Štefurik, rodák z neďalekého Zborova, ktorého v úvode privítal náš duchovný otec Patrik Šarišský. 

Duchovný otec Pavol vo svojej homílii vyzdvihol dôležitosť zasvätenia sa Bohu každodenným posväcovaním sa, a to modlitbou, prijímaním sviatostí a konaním dobra. Panna Mária bola tiež obetovaná – zasvätená Bohu už od počatia, no jej rodičia ju obetovali v chráme, aby splnili Zákon. Bolo to ich slobodné rozhodnutie, pričom svoju dcéru vychovávali tak, aby bola schopná aj ona sama sa obetovať a Panna Mária sa vo svojom živote, vďaka Božej milosti, úplne odovzdala Bohu. Je to výzva pre nás všetkých, aby sme naše deti, či vnúčatá, tiež obetovali Bohu, aby sme ich viedli k ochote obetovať sa pre dobro iných a aby tí iní cez nás videli, že patríme Bohu. S Božou pomocou to dosiahneme len modlitbou, láskavým napomínaním vhod i nevhod a tiež ak dovolíme Bohu, aby cez nás pretekala Božia láska, ako „prenikajú slnečné lúče cez vitráže svätých“, aby sme boli akoby mostom, cez ktorý prúdia milosti. Dôležité tiež je, aby sme naozaj túžili byť svätými, lebo náš nebeský Otec je Svätý.

Odpustovú slávnosť umocnila aj nádherná kvetinová výzdoba a miestny spevácky zbor. Kiež by sme všetci boli naozaj svetlom pre iných, aby aj oni zatúžili po Božej láske, ktorá prináša pravý pokoj do našich sŕdc.

M.Č., Kobyly

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky