Milí moji veriaci,

v tejto neľahkej pandemickej situácii, v ktorej sme vystavení mnohým skúškam, sa Vám prihováram ako Váš pastier – duchovný otec.

Je mi naozaj ťažko vnímať situáciu v našej farnosti, ktorá sa vymyká z doterajšieho spôsobu prežívania náboženského života. Je to kvôli opatreniam, ktoré boli prijaté z dôvodu zhoršujúcej sa koronakrízy. A zároveň často sa stretávam s tým, že obmedzenia, ktoré zasiahli aj naše farské spoločenstvo, nie každý prijíma s pochopením.

Ale práve teraz, viac ako inokedy, je potrebné zachovať pokoj a riadiť sa usmerneniami, ktoré vydali slovenskí otcovia biskupi v záujme ochrany nášho zdravia i zdravia našich blížnych.

Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, o. biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udelili všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.

Na bohoslužbách Vás prosím o dôsledné dodržiavanie hygienických opatrení. Ide o úplné prekrytie dýchacích ciest (rúška aj na nose), dezinfekciu rúk a dodržiavanie šachovnicového sedenia v kostole počas svätej omše. Inak povedané, dodržiavajme princíp: Rúško – Odstup – Ruky (ROR).

Pobožnosti sa pred sv. omšou nekonajú, liturgia je bez spevu a organu, milodary môžete vhodiť do buxy (z hygienických dôvodov) až pri východe z kostola. Sv. zmierenia sa vysluhuje počas týždňa až po skončení sv. omše. Bohoslužobný program i ďalšie usmernenia sú aktualizované v nedeľných oznamoch.

Prosím veriacich, ktorí sú najviac ohrození v čase koronakrízy – dôchodcov, ďalej tých, ktorí majú nariadenú karanténu, alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia, aby zostali doma a uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií (TV Lux, Rádio Lumen) alebo internetu.

V našich rodinách sa schádzajme pri domácej liturgii. Rodina je domáca cirkev, je svätyňou lásky. Osobitne v októbri sme pozvaní prosiť Ježiša cez orodovanie Panny Márie formou modlitby posvätného ruženca.

K tomu nás povzbudzuje aj sv. Ján Pavol II.: „Rodina, ktorá sa spolu modlí ruženec, napodobňuje ovzdušie nazaretskej domácnosti, ktorej stredobodom je Ježiš: prežívajú s ním radosti a smútky, svoje potreby a plány zverujú do jeho rúk, čerpajú z neho nádej a silu pokračovať“ (Rosarium Virginis Mariae, 41). A sv. pápež Pius X. dodáva: „Ak chcete, aby vo Vašich rodinách panoval pokoj, modlite sa v rodine ruženec.“

Nech rozjímanie nad Božím slovom o tajomstvách Ježišovho života naše rodiny upevní vo viere a zdokonalí v láske, aby sme v pokoji a dôvere v Božiu pomoc prežívali aj obdobie pandémie.

Milí moji veriaci z filiálky Kľušov, osobitne sa prihováram Vám. Po konzultáciách s dekanským a arcibiskupským úradom z dôvodu zhoršujúcej sa pandémie koronavírusu je Váš kostol nateraz zatvorený a nekonajú sa v ňom žiadne bohoslužby. Rovnako sú zatvorené aj iné inštitúcie v obci (Obecný úrad, Základná škola s materskou školou).

Toto obmedzenie je prejavom našej zodpovednosti za Vaše zdravie i životy, nakoľko v Kľušove je stále zhoršujúca sa pandemická situácia – zvyšuje sa počet pozitívne testovaných na COVID – 19 a pribúdajú aj rodiny s povinnou karanténou. Preto Vás prosím o láskavé pochopenie a trpezlivosť. Má byť v záujme každého z nás, aby sme sa správali zodpovedne, snažili sa pochopiť aktuálnu situáciu a dodržiavali usmernenia hygienikov. Preto prijmite tieto, pre mnohých nepríjemné, ale potrebné obmedzenia, aby sa tak predišlo ďalšiemu šíreniu infekčného ochorenia.

Milí Kľušovčania, bytostne sa ma dotýka zhoršujúca sa situácia vo Vašej obci a naozaj hlboko v srdci veľmi bolestne prežívam fyzickú odlúčenosť od Vášho spoločenstva. Chýba mi Váš kostol, ale predovšetkým Vy a Vaši blízki. Modlím sa za Vás a zároveň spoločne s Vami. Za chorých, za porozumenie a pokoj vo Vašich rodinách i za trpezlivé nesenie kríža. Zjednocujem sa s Vašimi úmyslami na sv. omšiach pri Pánovom oltári. A zároveň Vás povzbudzujem k budovaniu jednoty medzi sebou. Nakoľko Vás poznám, som presvedčený, že Vám chýba slávenie Eucharistie v kostole, sv. prijímanie, či sv. zmierenia. Preto Vás pozývam, aby ste sa duchovne spájali s nami cez sv. omše vysielané médiami (TV Lux, Rádio Lumen, internet) a nezabúdali ani na duchovné sv. prijímanie. Pridajte aj spytovanie svedomia a ak je to potrebné, vzbuďte si dokonalú ľútosť. „Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“ (je to ľútosť z lásky – caritatis contritio). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné“ (KKC 1452).

Modlite sa spoločne v rodine posv. ruženec spojený s rozjímaním nad Božím slovom a vyplňte svoj čas aj čítaním duchovnej literatúry. Rozprávajte sa navzájom medzi sebou, buďte k sebe doma trpezliví a tolerantní, vyvarujte sa napätiu a preukazujte si skutky milosrdnej lásky. Odpúšťajte si navzájom, ako aj Pán Vám veľkoryso odpúšťa.

Tieto usmerňujúce a zároveň povzbudzujúce slová nech sú mojou ponukou pre Vás, aby ste ani v čase koronakrízy nestratili kontakt s Bohom, ale si ho ešte viac dostupnými prostriedkami prehĺbili. Vyjadrujem nádej, že naše spoločné stretnutie vo Vašom chráme bude spoločným a radostným prejavom vďaky voči nášmu najväčšiemu Dobrodincovi.

Milí moji farníci!

Čas pandémie je skúškou, no zároveň aj pozvaním žiť svoju vieru všade tam, kde sa práve aj kvôli obmedzeniam nachádzame. Či je to domácnosť, kostol, pracovisko, alebo škola. Nežime naprázdno. Neprepadnime ani strachu, ani panike. Zároveň počúvajme tých, ktorí nám dobre radia a varujú nás pred možným zľahčovaním terajšej situácie. Nadovšetko však dôverujme Tomu, v ktorého rukách je náš život – nášmu Pánovi. Nech nám zneje to známe Kristovo: „Nebojte sa!“ Snažme sa o život v posväcujúcej milosti, živé spojenie s Ježišom a zotrvávanie v jeho láske. Aby sme tak v každej situácii života (aj v čase pandémie) rástli vo viere a usilovali sa o svätosť života.

Na príhovor Ružencovej Panny Márie nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života. 

V modlitbe s Vami spojený duchovný otec Patrik

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky