V nedeľu 19.11.2023 sme mohli z Božej prozreteľnosti opäť sláviť odpustovú slávnostnú sv. omšu v našom farskom kostole v Kobylách. Po úvodom slávnostnom vstupe náš duchovný otec srdečne privítal hosťa – hlavného celebranta sv. omše Mgr. Iva Jakubíka, správcu farnosti Raslavice, ako aj celé veriace spoločenstvo.  

Hlavný celebrant vo svojej homílii opomenul, aká krásna symbióza spája jeho Raslavickú farnosť s našou Kobylskou, a to nemyslel len susedstvo farnosti,  ale aj zasvätenia farských kostolov našej Nebeskej Matke Panne Márii. V Raslaviciach majú farský kostol zasvätený Narodeniu Panny Márie a náš farský kostol je zasvätený ako vieme Obetovaniu Panny Márie. Tiež zdôraznil ako je Mária pre nás výnimočným vzorom toho, ako neustále poznávať, čo Boh odo mňa chce a v živote neustále uskutočňovať, čo Boh chce, lebo to nás robí bratmi a sestrami. Nech nás dobrá Nebeská Matka učí, nech nám ukazuje skrze príklad svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, čo to znamená, aby Boh bol našim Nebeským Otcom. Aby sme aktívne rozvíjali a pracovali na tom všetkom, čo nám On dáva a vytvárali tak jednotu rodiny, a tak boli skutočnými bratmi a sestrami vo viere.  

Atmosféra bola duchom vynikajúca za účasti plného kostola veriacich, nádhernou kvetinovou výzdobou a pútavým spevom miestneho chrámové zboru. Ďakujeme dobrotivému Pánovi, za dar Jeho matky Márie nám, čo sme účastníkmi putujúcej Cirkvi tu na zemi.

Rodina Lukáčová, Kobyly

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky