Opäť po dvoch rokoch k nám v piatok 21. júla 2023 zavítal slovenský misionár v Rwande, rodák z neďalekých Abrahámoviec, o. Vlastimil Chovanec. Stretnúť sme sa s ním mohli pri večernej sv. omši vo farskom kostole v Kobylách. Vo svoje homílii spomenul ako veľmi bohaté je Božie slovo. Pýtame sa sami seba: ,,Čím sa odvďačím Pánovi za všetko čo mi dal?“ na čo správne odpovedáme: ,,Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo – obetujem mu svoj život so všetkým, čo mi dal.“ Za všetko velebme Pána, vzdávajme mu vďaky. 

V rogacionistickom Centre sv. Antona v stredoafrickej Rwande popri modlitbách za nich, ktoré potrebujú nadovšetko, si nesmierne vážia aj štedrosť slovenských darcov ako ďalší efektívny spôsob pomoci vo forme finančných darov.

rodina Lukáčová

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky