Milí moji veriaci, práve v tomto „dušičkovom“ čase si v modlitbách osobitne spomíname na našich blízkych, ktorých Pán povolal z tohto sveta. A nezabúdame ani na tých, ktorí zomreli ešte pred narodením v tele matky (spontánny a umelý potrat). Dieťa už od počatia – bez ohľadu na veľkosť a zdravotný stav – má plnú ľudskú dôstojnosť. Jeho mŕtve telo si zaslúži úctivé nakladanie. Je nedôstojné, ak telo dieťaťa skončí v spaľovni biologického odpadu. Pochovaním na cintoríne (medzi ostatnými ľudskými pozostatkami) uznávame jeho ľudskú identitu.

V roku 2005 bol novelizovaný zákon o pohrebníctve tak, že rodičia dostali možnosť vyžiadať dieťa na pochovanie v každom štádiu vývoja. Musia tak urobiť písomne a najneskôr štyri dni po zákroku (Odporúča sa ísť do nemocnice na zákrok už so žiadosťou). Od roku 2017 majú zdravotnícke zariadenia povinnosť informovať rodičov o možnosti pochovania svojho potrateného dieťaťa.

Na cintoríne v Kobylách vznikol nový spoločný hrob pre nenarodené deti. Jeho realizácia sa uskutočnila na základe bolestnej skúsenosti rodičov, ktorí si chceli svoje spontánne (samovoľne) potratené dieťa dôstojne pochovať. Hrob má kapacitu 18 miest. Podľa slov o. Dušana Škurlu (koordinátor Úradu pre apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze) sme v našej arcidiecéze tretia farnosť s takýmto hrobovým miestom (Košice – Juh 2016, Svidník 2020).

Týmto chcem vyjadriť úprimné poďakovanie Obecnému úradu v Kobylách, ktorý uhradil náklady na realizáciu tohto diela a osobitne starostovi obce Ing. Jozefovi Šoltysovi za podporu tejto myšlienky, osobnú angažovanosť a ústretovú spoluprácu. Ďakujem aj tým, ktorí v krátkom čase realizovali stavebné a umelecké práce.

Moje poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí sa rozhodli svojmu dieťaťu prejaviť skutok telesného milosrdenstva (mŕtvych pochovávať). Zároveň ho prijali za úplného člena svojej rodiny a vzdali tým aj navonok úctu ľudskej osobe, ktorá je stvorená na obraz Boží a má právo byť milovaná.

Ak to pandemická situácia umožní, v budúcnosti plánujeme aj slávnostné požehnanie tohto nového hrobového miesta.

Bratia a sestry! Spoločný hrob pre deti, ktoré zomreli pred narodením, vyjadruje našu vieru v Pána – Darcu života. Zároveň je nádherným kresťanským svedectvom, že aj takéto deti prijímame do našej duchovnej rodiny a pamätáme na ne vo svojich modlitbách.

otec duchovný (www.zazivot.sk/potratene-deti)

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky