Boh k nám hovoril cez svoje Slovo

V predvečer sviatku našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda, v nedeľu 4.7.2021, prebiehalo vo farskom kostole Obetovania Panny Márie v Kobylách čítanie zo Svätého Písma (VIII.ročník).

Spolu s naším duchovným otcom Patrikom Šarišským sme sa pomodlili Hymnus k Duchu Svätému, aby sme lepšie pochopili Slovu, ktorým sa nám Pán Boh chce prihovoriť. Čítania sa zúčastnili veriaci, z ktorých sa mnohí aj aktívne zapojili do prednesu Božieho Slova. Bol to krásny, naplno využitý podvečer, kedy sme mohli povedať spolu so sv. Pavlom: „Živé a účinné je Božie slovo…rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. ..(Heb 4,12)“ a „ celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na počúvanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti…“ (2Tim 3,16)

Svätý otec František nás povzbudzuje: „Božie Slovo má skutočne moc premeniť život človeka, má moc prinavrátiť život vyhasnúcim srdciam, veď už od počiatku „Boh povedal (…), a tak sa stalo…“ Všetko, čo Boh urobil svojím Slovom, bolo „veľmi dobré“.

Až človek svojím slobodným rozhodnutím narušil to dobré a prišiel na svet hriech, trest, smrť. No Boh vo svojej dobrote a láske nenecháva človeka v tejto ťažkej situácii a hneď v protoevanjeliu dáva nádej a prísľub spásy. Určite aj toto čítanie zo Svätého Písma je posilou a povzbudením do nášho života.

Záverom sme si vypočuli poučnú úvahu nad práve prečítaným Slovom. Povzbudení a vďační s myšlienkami na veľké Božie skutky, jeho milosrdnú lásku k človeku a s kňazským požehnaním sme sa vrátili do svojich domovov.

„Panna Mária, nech na tvoj príhovor a podľa tvojho príkladu vždy ochotne prijímame a v srdci uchovávame každé slovo, ktoré pochádza od Boha. Amen.

Mária Krakovská, Kobyly

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky