Veľmi sa tešíme, že tento rok na odpustovú farskú slávnosť Obetovania Panny Márie v nedeľu 14. novembra 2021 prijal pozvanie a prišiel medzi nás – miestny rodák, momentálne pôsobiaci v Lenartove, duchovný otec Marcel Štalmach, ktorý bol zároveň hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše. V našom farskom chráme bol pokrstený, prijal tu sviatosti a tiež tu slúžil primičnú svätú omšu.

Na úvod ho náš duchovný otec privítal vo svojom mene i v mene všetkých veriacich. Duchovný otec Marcel sa v slovách homílie zameral na to, čo nám môže obraz a život Panny Márie povedať pre jednotlivca, ako aj pre farnosť. V úvode vysvetlil všímanie si okolitých javov pri vstupe do chrámu. Keď vchádzame do nášho chrámu, vidíme oltár, na ktorom nájdeme scénu z Obetovania Panny Márie, kde Joachim a Anna prinášajú Pannu Máriu do Božieho chrámu, aby zasvätili Pannu Máriu Bohu. Zameral sa na dve skutočnosti. Tá prvá je, že Panna Mária je patrónkou našej farnosti. Druhá skutočnosť prezrádza ešte oveľa širšiu súvislosť medzi našim farským spoločenstvom a Pannou Máriou. Panna Mária je obrazom – vzorom cirkvi v našom farskom spoločenstve.

Život Panny Márie je zrkadlom pre každého jedného z nás.“ (sv. Ambróz ) Na základe toho sa môžeme opýtať:

Čo nám môže obraz a život Panny Márie povedať?

  • Mária prijala anjelovo posolstvo, že sa má stať matkou Božieho syna a dala priestor Bohu na pôsobenie v jej živote. Takto máme aj my vytvárať priestor Bohu na to, aby v nás pôsobil.
  • Nájsť si chvíľu pre seba a stíšiť sa, započúvať sa, čo nám Boh hovorí, lebo to je pre nás smerodajné a najdôležitejšie.
  • Nájsť si čas na Božie slovo- čítať sv. písmo a počúvať Boží hlas, aby nám neušlo to, čo je podstatné.
  • Dajme priestor Bohu v sebe rozjímaním nad sv. písmom.
  • Dajme sa do služby Bohu, ako to urobila Panna Mária slovami: „Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova.“

Takto nás hlavný celebrant duchovne viedol cez Máriu k Bohu. Ďakujeme mu za povzbudivé slová, ktorými obohatil našu odpustovú slávnosť. Spoločne aj s našim duchovným otcom sme vytvorili duchovné spoločenstvo, ktoré chválilo Pána a cez Pannu Máriu si vyprosovalo všetky potrebné milosti.

Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave a priebehu slávenia odpustovej slávnosti Obetovania Panny Márie, ako aj tým, ktorí boli s nami spojení v myšlienkach a modlitbách.

Rodina Lukáčová

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky