TICHO, PROSÍM, HOVORÍ TICHO

Ticho živí modlitbu a našu svätosť. Umožňuje nám počúvať Boha a žiť s Bohom. Na ceste k tichu nám môže pomôcť Panna Mária. Čas modlitby v nás obnoví milosti ticha a pokoja. Prosme našu Matku, aby vniesla do nášho života ticho. Hľadať radosť v tichu je vzácny dar.

Je tu aj náročnejšia forma ticha.

1. Byť ticho vtedy, keď pociťujeme hnev.

2. Byť ticho vtedy, keď by sme radi hovorili o chybách iných.

3. Byť ticho vtedy, keď nám oponujú a odporujú.

Ikona Panny Márie, Matky Ticha

Mária, ktorá si kladie ukazovák na ústa, vyzýva predovšetkým k tomu, aby sme iných neohovárali a aby sme každému prejavovali citlivosť a lásku. Ikonu zhotovila rehoľná sestra z najväčšieho benediktínskeho kláštora Mater Ecclesiae, ktorý sa nachádza na malom ostrove San Giulio na jazere Orta (Taliansko). Sestru o to požiadal kapucínsky kňaz brat Emiliano, ktorý sa venuje privádzaniu ľudí k duchovnému tichu. Ikona je umiestnená v kapucínskom kláštore v talianskom meste Penne. Jej kópia bola v roku 2015 darovaná pápežovi Františkovi. Ikona oslovila pápeža natoľko, že ju necháva zavesiť vedľa hlavného vchodu do Apoštolského paláca, ktorým prechádza každý, kto ho chce navštíviť. O rok neskôr pápež požehnáva pôvodnú ikonu Panny Márie, Matky ticha, a na zadnú stranu dáva napísať zlatým perom: „Neubližuj nikomu svojimi ústami“.

V tichu sa rodia pravdivé slová.

Duchovnosť ticha sa dá najlepšie zhrnúť s pomocou „jedného veľmi múdreho dievčaťa“, ktoré sa príznačne nazýva Sofia a ktoré povedalo svojej matke: „Ak nás Panna Mária žiada, aby sme boli ticho, je to preto, že nám jej Syn chce niečo povedať.

Nech nám Panna Mária Tichá pripomenie, kam skutočne patríme:

nechať sa prijať Bohom v modlitbe ako dieťa.

Októbrová pobožnosť DOMA – postup stretnutia

(Na stole zažneme sviečku, text číta pomaly vedúci skupinky.)

Aj v dnešný deň sa chceme stretnúť s naším Pánom a s jeho Matkou Máriou, Matkou Ticha – začnime: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. AMEN.

Pane, táto zažatá svieca nech je znamením svetla, ktoré nám dávaš v našich rozhodnutiach a ťažkostiach. Ježišu, Ty si svetlom pre náš život.

Modlime sa za naše Slovensko a za misijné krajiny sveta, ktoré podporujeme prostredníctvom Pápežských misijných diel.

Modlime sa za naše deti, vnukov a ich rodiny.

Mária, daj nám porozumieť Slovu Tvojho Syna a prichádzať k Nemu s láskou pre spásu našej duše.

Chceme milovať ticho, aby sme sa vyhli ohováraniu, nenávisti a hriechu, a v mlčaní mohli svedčiť o našej viere.

Chceme Ti obetovať ticho, v ktorom žijeme, aby sme Ťa všetci mohli volať Matka a aby sme boli pravými bratmi a sestrami ako Tvoje deti.

Prosíme Ťa, prednes našu prosbu svojmu nebeskému Synovi v hodine našej smrti, aby sme vám vo večnosti mohli zaspievať na slávu.

Ó, Mária, Matka Ticha,
daj, nech v mojom srdci ustavične znie táto modlitba:
„Nestrachuj sa, veď si moje dieťa a nebeský Otec ťa miluje.“

Teraz sa pomodlime modlitbu svätého ruženca, prípadne jeden jeho desiatok.

Na úmysel Svätého Otca: Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu.

Živ, Bože, Otca Svätého – námestníka Kristovho.

Modlitby za 12 čností ticha

Po jednotlivých prosbách zvolajme: Amen.

1. Ticho

Ó, Mária, Matka ticha, prosím ťa o dar vnútorného stíšenia sa, aby som mohol načúvať Božiemu hlasu v mojom vnútri. Amen.

2. Počúvanie

Ó, Mária, Matka, ktorá počúvaš, daj mi vieru počúvať a uskutočňovať slovo utrpenia a svetla tvojho Syna Ježiša. Amen.

3. Pokora

Ó, Mária, Matka pokory, je vo mne kúsok neba i zeme, daj mi milosť byť láskavým k mojim blížnym a pokorným pred Bohom. Amen.

4. Radosť

Ó, Mária, Matka radosti, daj, aby moja duša velebila zázraky Božej lásky. Amen.

5. Pozornosť

Ó, Mária, ktorá si bola pozorná voči Božiemu synovi, udeľ mi tú milosť, aby som bol aj ja pozorný voči Bohu a voči bratom a sestrám, ktorí ma obklopujú. Amen.

6. Čakanie

Ó, Mária, Matka čakania, nauč ma očakávať Boha s trpezlivosťou a vytrvalosťou, aby som plnil iba Božiu vôľu. Amen.

7. Vyváženosť

Ó, Mária, Matka vyváženosti, daj, aby som našiel správnu rovnováhu medzi mlčaním a hovorením, prácou a oddychom, modlitbou a apoštolátom. Amen.

8. Poslušnosť

Ó, Mária, Matka poslušnosti, ako nebeská Matka vlož do môjho srdca srdce svoje spolu s tichým a pokorným srdcom svojho Syna, ktorý sa zriekol seba samého, aby bol poslušný nebeskému Otcovi. Amen.

9. Stálosť

Ó, Mária, Matka stálosti, prosím o stálosť srdca a mysle, aby som každý deň niesol svoj kríž pozdĺž Kalvárie a na vrch Tábor.

10. Čistota

Ó, Mária, vždy Panna, daruj mi čisté srdce plné nežnosti a opravdivej lásky ku všetkým stvoreniam. Amen.

11. Dôvera

Ó, Mária, Matka dôvery, osloboď ma od strachu a smútku a nahraď ich pokojom, radosťou a nádejou, aby moja dôvera v Boha otvorila cestu pre Jeho zázraky. Amen.

12. Milosrdenstvo

Ó, Mária, Matka milosrdenstva, ukrývam svoj život pod tvoj plášť, urob ma nástrojom pokoja, odpustenia a milosrdenstva. Amen.

Záverečná modlitba

Opakujte po mne slová nasledujúcej modlitby:

Bože, žehnaj naše spoločenstvo,

aby náš život bol tebe na slávu, nám na radosť a svetu na osoh.

AMEN.

Nech nás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch svätý. AMEN.

Prevzaté z http://misijnediela.sk/oktobrova-poboznost-doma-panna-maria-matka-ticha/

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky